’Ny­byg­ger­ne’ tog fu­sen på de­res fa­mi­li­er

BT - - TV/RADIO -

De to un­ge vin­de­re af TV2s bo­lig­pro­gram ’Ny­byg­ger­ne’ tog fu­sen på de­res fa­mi­li­er, da de lør­dag blev gift.

2. au­gust kun­ne Li­se Vand­borg og Mi­cha­el Stig Chri­sten­sen af­slø­re, at de ven­ter en ba­by. Lør­dag var der så igen nyt i fa­mi­li­en. Fa­mi­li­er­ne var ble­vet in­vi­te­ret til hou­sewar­m­ing, men det var et da­ek­ke. De skul­le nem­lig gif­tes.

Til Ek­stra Bla­det forta­el­ler Li­se Vand­borg, hvor­dan der ik­ke var no­gen, der vid­ste no­get om bryl­lup­pet. I ste­det hav­de de to ’Ny­byg­ger­ne’-vin­de­re skaf­fet en gif­te­fo­ged, der vie­de dem for­an de­res hus.

»Det var me­get rø­ren­de at se, hvor­dan vo­res ga­e­ster re­a­ge­re­de. Jeg tror godt, at vo­res fora­el­dre vid­ste, at vi af prak­ti­ske år­sa­ger nu med hus og barn og så­dan no­get vil­le bli­ve gift. Men jeg tror ik­ke, at de hav­de reg­net med, at de skul­le med,« si­ger Li­se Vand­borg til Ek­stra Bla­det.

Li­se Vand­borg og Mi­cha­el Stig Chri­sten­sen vandt i marts de­res helt eget hjem i pro­gram­met ’ny­byg­ger­ne’. Her byg­ge­de og ind­ret­te­de de et hjem, som pro­gram­mets se­e­re valg­te som det fe­de­ste hus. Der­ved vandt de hu­set i Farum, vur­de­ret til 3,4 mil­li­o­ner kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.