Guld­t­ur til Gud­mun­dur

Dan­mark er OL-vin­de­re i håndbold ef­ter fi­na­le­sej­ren over Frank­rig, og nu har Gud­mun­dur Gud­munds­son endelig vendt sin re­sul­tat­ma­es­si­ge ned­t­ur til en va­skea­eg­te guld­t­ur

BT - - OL I RIO - ENDELIG GULD Mi­chel Wik­kel­sø David­sen og Sø­ren Paa­ske | mi­cd@spor­ten.dk og spa@spor­ten.dk

Mik­kel Han­sen kan godt skif­te navn. Fra nu af skal han ba­re ken­des som Zeus – med en sku­darm af gud­dom­me­lig styr­ke, en olym­pisk me­ster. Det er nem­lig li­ge pra­e­cis, hvad Dan­mark er. Olym­pi­ske me­stre i håndbold ef­ter en me­ri­te­ren­de fi­na­le­sejr over de fran­ske ’Les Ex­perts’ på 28-26. Ef­ter 60 mi­nut­ter i den dan­ske hånd­bold­ma­ski­ne var Ni­ko­la Ka­ra­batic og hans fran­ske ven­ner de­gra­de­ret til ’Les Novi­ces’.

Cas­per U. Mor­ten­sen gled på ryg­gen ud til ba­en­ken med fi­re se­kun­der til­ba­ge af kam­pen, Gud­mun­dur Gud­munds­son hop­pe­de di­rek­te ind i en dansk cir­kel af ju­bel og OL-tur­ne­rin­gens ta­lis­man på ba­en­ken, Jesper Nød­des­bo, lig­ne­de en fjer på 100 kg, da han sprang rundt.

Det var kun na­tur­ligt, for ef­ter fi­re guld­lø­se år er Dan­mark nu olym­pi­ske me­stre. I en hal i ud­kan­ten af Rio i Bra­si­li­en. Hvis der fin­des gul­døl i Bra­si­li­en, er de va­ek i dag, men det bli­ver ik­ke land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, der drik­ker dem.

»Jeg skal hjem og se vi­deo nu. Nej, haha. Jeg tror na­e­sten, at jeg ba­re skal hjem på mit va­e­rel­se og ny­de det i fred og ro. Jeg ta­ger må­ske en øl el­ler to,« sag­de Gud­munds­son med hu­mo­ri­stisk hen­vis­ning til sit ry som op­slugt hånd­bold­vi­deo­nørd.

Den dan­ske land­stra­e­ner kun­ne ik­ke hol­de tå­rer­ne til­ba­ge, da na­tio­nalsan­gen kom på.

»Jeg sy­nes ba­re, at det er så stort. Jeg er utro­ligt stolt over, at Dan­mark har op­le­vet det her. Jeg er og­så stolt som tra­e­ner over, at va­e­re en del af det her hold. Så det var ba­re mi­ne fø­lel­ser, jeg ik­ke kun­ne kon­trol­le­re der. Jeg er ba­re så glad for, at det lyk­ke­des os at gø­re det her. OL er jo det stør­ste,« sag­de Gud­munds­son. Slog de bed­ste Fi­na­le­sej­ren kom hjem mod de fran­ske le­gen­ders fø­de­stue. Frank­rig har stor­do­mi­ne­ret hånd­bold­kon­ge­ri­get de se­ne­ste 10-15 år.

’Les Ex­perts’ – eks­per­ter­ne i fi­na­ler, der si­den 2008 har va­e­ret i syv fi­na­ler og vun­det al­le syv. Det er kom­men­de hånd­bold­le­gen­der som Ni­ko­la Ka­ra­batic, Thier­ry Omey­er, Da­ni­el Narcis­se og Luc Aba­lo for ba­re at na­ev­ne en pro­cent­del.

Og så var Frank­rig dob­bel­te for­sva­ren­de olym­pi­ske me­stre. Dan­mark hav­de end ik­ke va­e­ret i en se­mi­fi­na­le in­den op­gø­ret mod fransk­ma­en­de­ne. Men hvad be­ty­der det, når Dan­mark kun skul­le bru­ge én OL-fi­na­le og en isla­en­ding til at vin­de den? For Gud­munds­son har sin sto­re an­del i tri­um­fen, me­ner an­fø­rer Nik­las Lan­din.

»Han har he­le ti­den va­e­ret god til at få os sat op til kam­pe­ne. Han har gjort me­get ud af at sør­ge for, at vi for­stod, at det ik­ke var godt nok end­nu, og han har he­le ti­den for­søgt at gø­re os bed­re. Og så er han jo dybt se­ri­øs. Uan­set hvor­når på døg­net det er. Jeg må si­ge, han har ar­bej­det vir­ke­lig hårdt for det her. Hvis vi har spurgt ef­ter ham, så har vi godt vidst, hvor han var. Så har han sid­det for­an sin com­pu­ter in­de på va­e­rel­set og ar­bej­det. Han har for­be­redt sig utro­ligt godt. Men i sam­ar­bej­de med spil­ler­trup­pen. Han er ble­vet bed­re til at lyt­te til os,« si­ger Nik­las Lan­din. Al­drig følt pres­set Gud­mun­dur Gud­munds­son står nu som den sto­re helt ef­ter et OL, hvor de fle­ste hav­de forventet en fy­ring, hvis han ik­ke

var kom­met vi­de­re fra kvart­fi­na­len. Det har dog al­drig rig­tig fyldt no­get hos den ar­bejds­ivri­ge isla­en­ding.

»Jeg har al­drig ta­enkt på pres­set. Jeg er ik­ke let­tet. Man har spurgt mig om det ef­ter kvart­fi­na­len og se­mi­fi­na­len. ’Er du let­tet?’. Nej, jeg fø­ler mig ik­ke let­tet. Der kom­mer al­tid nye op­ga­ver, og dem går jeg ind i. Så man kan ik­ke ta­le om let­tel­se. Jeg er mo­ti­ve­ret ef­ter at ta­ge den her. Det er vin­der­men­ta­li­tet,« sag­de Gud­munds­son.

Dan­mark har ik­ke slå­et Frank­rig i en be­ty­den­de kamp si­den 2007. Og den bron­ze­kamp var må­ske me­re vig­tig for Dan­mark end de guld­for­ven­te fransk­ma­end. Det var OL-guld­kam­pen ab­so­lut ik­ke. Dan­mark var ba­re bed­re end ver­dens bed­ste lands­hold. Og Dan­mark gjor­de det, som man al­drig har gjort før. Olym­pi­ske me­stre.

»Det er en ut­ro­lig stor pra­e­sta­tion. Jeg tror, at he­le hånd­bold­ver­de­nen hav­de reg­net med no­get an­det. Vi var ik­ke fa­vo­rit­ter i det her op­gør. Det kan al­le skri­ve un­der på. Men hvis du er mo­dig nok, har for­be­redt dig godt nok, har den rig­ti­ge stra­te­gi og de rig­ti­ge spil­le­re, som vi har, så er alt mu­ligt. Spil­ler­ne har vist en ut­ro­lig stor moral og vil­je he­le ti­den. Jeg er me­get tak­nem­me­lig for de­res ar­bej­de. Det glem­mer jeg al­drig,« si­ger Gud­munds­son.

FO­TO: JENS NØR­GAARD LAR­SEN/ REU­TERS

Gud­mun­dur Gud­munds­son i vild ju­bel ef­ter Dan­mark sik­re­de det olym­pi­ske guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.