Wil­bek fy­re­de Gud­mun­durs guld­fugl

BT - - OL I RIO -

CO­ME­BA­CK Hi­sto­ri­en om Mor­ten Ol­sen kan­di­de­rer til at bli­ve en ny­mo­der­ne ver­sion af ’Den grim­me ae­l­ling’. For godt halvan­den må­ned si­den lå han på en strand på Ba­li og holdt fe­rie - uden at ska­en­ke lands­hol­det og OL en tan­ke. Men så rin­ge­de Gud­mun­dur Gud­munds­son til ham ud af det blå. Og så tog tin­ge­ne el­lers fart. Mor­ten Ol­sen har ta­get lands­hol­det med storm un­der OL, hvor han med kløgt, skud­kraft og et frem­ra­gen­de blik for Mik­kel Han­sen har gre­bet sty­repin­den og er ble­vet en pro­fil for Dan­marks olym­pi­ske guld­vin­de­re.

Det har el­lers i hånd­bold­kred­se va­e­ret op­fat­tel­sen, at Mor­ten Ol­sen, der var et ka­em­pe ta­lent som ung­doms­spil­ler, nok al­drig slog igen­nem på lands­hol­det. Og sam­me op­fat­tel­se hav­de tid­li­ge­re land­stra­e­ner Ul­rik Wil­bek, forta­el­ler Mor­ten Ol­sen.

»Jeg var jo egent­lig sat af, in­den Gud­mun­dur blev an­sat. Jeg hav­de få­et at vi­de, at jeg ik­ke kom med me­re. Så bli­ver Gud­mun­dur an­sat, og han rin­ger og si­ger, han ger­ne vil ha­ve mig med.« Spil­le­de halvsvin­gen­de

»Ja, det var mens Ul­rik var tra­e­ner. Det var i en pe­ri­o­de, hvor jeg og­så spil­le­de halvsvin­ge­de for lands­hol­det, når jeg så endelig var med, men jeg sy­nes jo me­re, det var for­di, jeg ik­ke fik så man­ge chan­cer. Jeg blev sat lidt ho­ved­kulds ind i et kvar­ter og skul­le la­ve en mil­li­ard mål, el­lers var jeg ik­ke med me­re,« si­ger Mor­ten Ol­sen.

Han var til­ta­enkt en rol­le som play­ma­ker før VM i Qa­tar i 2015, men han blev tvun­get til at mel­de af­bud på grund af en bra­ek­ket na­e­se. Si­den har han va­e­ret va­ek fra lands­hol­det - ind­til alt­så det­te OL.

»Jeg har al­tid tro­et på, at jeg kun­ne spil­le så­dan her, som jeg har gjort, hvis jeg fik chan­cen. Og nu vi­ste jeg det. Det er jeg vir­ke­lig, vir­ke­lig stolt af og glad for. Og jeg er vir­ke­lig glad for, at jeg kun­ne vi­se al­le i Dan­mark og al­le vo­res sø­de eks­per­ter, som har dømt mig ude i 10 år, at jeg er god nok,« ly­der det fra en glad Mor­ten Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.