DE URØRLIGE

BT - - OL I RIO -

Usain Bolt

Ja­mai­ca, vin­der af 100 me­ter, 200 me­ter og vin­der med 4x100 me­ter­sta­fet­hold i bå­de 2008, 2012 og 2016. Ver­dens­re­kord­hol­der på 100 me­ter og 200 me­ter samt med Ja­mai­cas sta­fet­hold, som har ver­dens­re­kor­den på 4x100 me­ter. DEN STØR­STE AF

Ja­son Ken­ny

Stor­bri­tan­ni­en, ba­ne­cyk­ling BRI­TEN HAR I

Ka­tie Le­decky

USA, svøm­ning DE MAND­LI­GE AME­RI­KAN­SKE

Ka­o­ri Icho

Ja­pan, bryd­ning DEN JA­PAN­SKE BRY­DER

MAN­DAG 22. AU­GUST 2016 Jin Jong-oh

Syd­korea, skyd­ning Den syd­kore­an­ske skyt­te

de sto­re. Usain Bolt har i den grad aen­dret vo­res op­fat­tel­se af, hvor hur­tigt det men­ne­ske­ligt er mu­ligt at lø­be. Ja­mai­ca­ne­ren har med sin trip­le-tre­b­le, hvor han ved tre le­ge i tra­ek har vun­det tre af at­le­tik­kens mest kom­pe­te­ti­ve di­sci­pli­ner, løf­tet sig fra at va­e­re at­le­tik­kens smi­len­de til at bli­ve et glo­balt an­er­kendt va­re­ma­er­ke, som de fle­ste oven i kø­bet til­med el­sker for hans af­slap­pe­de at­ti­tu­de, dan­se­trin og smit­ten­de be­gej­string.

Hvis ik­ke Bolt på et tids­punkt vi­ser at va­e­re en svind­ler, der er kom­met til si­ne guld­me­dal­jer med for­budt hja­elp fra la­e­ger­ne, går han over i hi­sto­ri­en som al­le ti­ders stør­ste at­let.

en al­der af 28 al­le­re­de pra­este­ret at vin­de seks olym­pi­ske guld­me­dal­jer - tre af dem er kom­met un­der le­ge­ne i Rio de Ja­neiro i di­sci­pli­ner­ne kei­rin, sprint og holdsprint. De nøg­ne fa­cts forta­el­ler ale­ne hi­sto­ri­en om Ken­nys do­mi­nans i ba­ne­cyk­ling, og det sa­et­ter tin­ge­ne yder­li­ge­re i per­spek­tiv, at han ik­ke har tabt et løb ved de olym­pi­ske le­ge si­den 2008 i Bei­jing, da Chris Hoy slog ham i sprint-fi­na­len.

Han rå­der i alt over 22 me­dal­jer over tur­ne­rin­ger­ne OL, EM, VM og Com­monwe­alth Ga­mes. Og nå ja, så dan­ner det mest vel nok mest suc­ces­ful­de OL-par i Stor­bri­tan­ni­en med ba­ne­ryt­te­ren Lau­ra Trott, som måt­te ’nø­jes’ med to guld­me­dal­jer i Rio. Det er ik­ke så sva­ert at forstå, at ba­ne­cyk­lin­gen er den di­sci­plin, som har skaf­fet Stor­bri­tan­ni­en flest me­dal­jer (11) ved OL. Det kan bri­ter­ne ho­ved­sa­ge­ligt tak­ke Ken­ny for.

svøm­me­re er ho­ved­sa­ge­ligt lø­bet med op­ma­er­k­som­he­den ved OL i Rio de Ja­ni­ero, for­di fle­re af dem la­ve­de bal­la­de ef­ter en by­tur, og det har må­ske skub­bet Ka­tie Le­deck­ys pra­e­sta­tio­ner lidt i bag­grun­den. Ik­ke fair! For ame­ri­ka­ne­ren snup­pe­de fem me­dal­jer ved le­ge­ne - fi­re af dem i den fi­ne­ste ka­rat i 200, 400 og 800 me­ter fri samt 4x200 me­ter.

Det kry­dre­de hun med en en­kelt sølv­me­dal­je i 4x100 me­ter. Hun er in­de­ha­ver af ver­dens­re­kor­den på 400, 800 og 1.500 me­ter fri.

Nu ta­en­ker du sik­kert: Hun må ha­ve va­e­ret i ga­met man­ge år med den høst. For­kert! Ka­tie Le­decky er blot 19 år og al­le­re­de en in­sti­tu­tion i sin sports­gren.

i fri­stil, 58 ki­lo-klas­sen, sik­re­de sig sin fjer­de olym­pi­ske guld­me­dal­je i tra­ek, da hun be­sej­re­de Va­le­ria Kob­lova i fi­na­len. Det er fak­tisk en olym­pisk re­kord hun er den før­ste kvin­de over al­le olym­pi­ske sports­gre­ne til at vin­de guld fi­re gan­ge i tra­ek.

Hun kan alt­så et el­ler an­det på bry­de­måt­ten, og det har hun i den grad og­så vist ved an­dre sta­ev­ner.

10 (!) gan­ge har den 32-åri­ge ja­pa­ner vun­det ver­dens­mester­ska­bet i sin va­egt­klas­se, og hun var ube­sej­ret fra 2003 til be­gyn­del­sen af 2016. Me­re be­hø­ver vi vist ik­ke at skri­ve om Icho for at ret­fa­er­dig­gø­re hen­des til­ste­de­va­e­rel­se i ka­te­go­ri­en ’De Urørlige’. (50 me­ter pi­stol) kan ba­re det der med at sky­de pra­e­cist. Han har nu vun­det guld i sin di­sci­plin ved de se­ne­ste fi­re olym­pi­ske le­ge, se­ne­st med guld­me­dalj­en i Rio. Den 36-åri­ge syd­kore­a­ner har ver­dens­re­kor­den i bå­de 10 me­ter luft­pi­stol og 50 me­ter pi­stol.

Det lig­ger li­ge­for at la­ve en sam­men­lig­ning med Lucky Luke og Det Vil­de Ve­sten, men lad os i ste­det dra­ge en pa­ral­lel til Mi­cha­el Schu­ma­cher, for syd­kore­a­ne­rens pi­stols rø­de de­sign er in­spi­re­ret af ty­ske­rens tid­li­ge­re Fer­ra­ri-ra­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.