Av for Ab­di

BT - - OL I RIO -

BTs SPORT­S­CHEF KOL­LAPS Det end­te højst dra­ma­tisk, da den dan­ske ma­ra­ton­lø­ber Ab­di Ulad i går var i ak­tion ved her­rer­nes ma­ra­ton­løb ved OL i Rio. Dan­ske­ren blev num­mer 35 i ti­den 2 ti­mer, 17 mi­nut­ter og 6 se­kun­der, men den fi­ne pla­ce­ring blev umid­del­bart over­skyg­get af, at dan­ske­ren måt­te ba­e­res fra mål­stre­gen, hvor han kol­lap­se­de umid­del­bart ef­ter at ha­ve gen­nem­ført det op­s­li­den­de løb.

Hja­el­pe­re for­søg­te i før­ste om­gang at sa­et­te den 25-åri­ge dan­sker med so­ma­li­ske rød­der op i en kø­re­stol, men det blev hur­tigt op­gi­vet, og Ab­di Ulad blev i ste­det pla­ce­ret på en bå­re og sla­ebt va­ek fra må­l­om­rå­det. Kørt va­ek i am­bu­lan­ce En halv ti­me se­ne­re lå dan­ske­ren fort­sat i sama­rit­tel­tet, hvor mel­din­ger ly­der på, at hans ka­li­um­ni­veau var me­get lavt. Ab­di Ulad var dog ved be­vidst­hed, men skul­le en tur for­bi ho­spi­ta­let for at tjek­kes, op­ly­ste Pi­o­tr Ha­czek, olym­pisk team­chef for at­le­tik.

»Vi har talt med ham, og han er helt til­ba­ge. Han har for­talt os, at han ger­ne vil­le ha­ve gjort det end­nu hur­ti­ge­re,« sag­de Pi­o­tr Ha­czek, mens Ab­di Ulad blev la­es­set ind i en am­bu­lan­ce.

»Han har det fint nu. Han var de­hy­dre­ret. De har gi­vet ham drop, og han skal tjek­kes på ho­spi­ta­let,« lød det fra Ha­czek.

Dan­ske­rens fa­vo­rit­di­stan­ce er 10.000 me­te­ren, og ma­ra­ton­lø­bet i Rio var blot Ab­di Ulads tred­je no­gen­sin­de. I sin iver for at kom­me med til OL var ma­ra­ton­lø­bet hans plan B. For­hånds­fa­vo­rit vandt Da han sid­ste år de­bu­te­re­de i Frank­furt, drak han ik­ke no­get vand. De sid­ste fem ki­lo­me­ter løb han na­e­sten be­vidst­løs. Det tog tre kvar­ter at få ham til ha­eg­ter­ne igen ved hja­elp af tre po­ser drop.

Det var den ke­ny­an­ske for­hånds­fa­vo­rit, Eli­ud Kip­cho­ge, der tog gul­det i ma­ra­ton­lø­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.