Dan­sker­ne var bed­re end Rio

BT - - OL I RIO -

I21 ÅR FRA 1980 til 2001 sad span­ske Ju­an An­to­nio Sa­ma­ranch som pra­esi­dent for den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité (IOC). Det blev et va­re­ma­er­ke for ham at af­slut­te le­ge­ne med at ro­se va­er­ter­ne for at ha­ve holdt ’de bed­ste le­ge no­gen­sin­de’ – han und­lod det dog i At­lan­ta 1996, som blandt an­det var ble­vet ma­er­ket af et al­vor­lig bom­be­an­greb. JEG TØR IK­KE si­ge, om Sa­ma­ranch, der bå­de syn­tes at le­ve ef­ter an­dre reg­ler og med en ik­ke ube­ty­de­lig ev­ne til at for­her­li­ge sit eget va­erk, vil­le ha­ve kaldt de le­ge, der i går slut­te­de i Rio for de bed­ste no­gen­sin­de. Det hav­de i så fald va­e­ret bra­ge­snak. Le­ge­ne i Rio, som jeg selv hav­de for­nø­jel­sen at op­le­ve langt stør­ste­delen af i by­en, men og­så har op­le­vet gen­nem tv-se­e­rens øj­ne, blev al­drig den smuk­ke bra­si­li­an­ske fest, man kun­ne ha­ve hå­bet på.

Jo, der var sto­re øje­blik­ke – jeg har og­så haft mi­ne. Men det aen­drer ik­ke ved det over­ord­ne­de ind­tryk af et OL, der sav­ne­de folk på til­sku­er­plad­ser­ne. No­get man i går og­så kun­ne la­e­se kron­prins Fre­de­rik i Po­li­ti­ken kri­ti­se­re ar­ran­gø­rer­ne for.

Jeg Der­til kan jeg så til­fø­je en me­tro, der al­drig blev byg­get

rej­ste af fa­er­dig, så den kun­ne ska­be

sted med bro mel­lem den olym­pi­ske park og by­ens cen­trum, ke­de­li­ge

skep­sis over gangstil­lad­ser og hi­sto­ri­er om en olym­pisk by, der mildt for am­bi­tio­nen sagt var flos­set i kan­ten ud

om at hen­te 10 over 12. ti­me – og som i øv­rigt var en ar­ki­tek­to­nisk øje­bae i me­dal­jer og ke­de­li­ge om­gi­vel­ser. La­eg der­til,

står selv­føl­ge­lig at ga­de­bil­le­det i Rio har mang­let no­get af den sang, med en flov fest og mu­sik, man kun­ne for­ven­te

smag i mun­den skul­le ha­ve va­e­ret den lo­gi­ske må­de at by­de le­ge­ne vel­kom­men til kon­ti­nen­tet for før­ste gang på.

Be­va­res, der har va­e­ret fi­ne tv-pa­no­re­rin­ger hen over Rios grøn­ne bjer­ge, Kristus-fi­gu­ren og stran­de­ne, og rosta­dion ved La­go var re­gu­la­ert smukt. Men vi så i den grad og­så en by med tra­fikprop­per ud over det sa­ed­van­li­ge, og som hav­de pla­ce­ret den olym­pi­ske park så langt fra cen­trum, at det sva­re­de til at rej­se mel­lem Kø­ben­havn og Oden­se at kom­me der­ud. Og når man så nå­e­de frem, stod man i en olym­pisk park, der mest af alt min­de­de om en stor par­ke­rings­plads med nog­le are­na­er spredt ud over. Ik­ke me­get grønt. Ik­ke me­get mu­sik. Ik­ke me­get lo­kal mad og fol­ke­fest. ME­GET AF DET hand­ler om, at Bra­si­li­en ulyk­ke­lig­vis be­fin­der sig i en dyb øko­no­misk kri­se, hvil­ket og­så har gjort det til en ud­for­dring at over­be­vi­se fol­ket in­dadtil om, at det­te OL nu og­så var en god idé.

Jeg si­ger ik­ke, at vi an­dre, der som ga­e­ster i lan­det el­ler på tv-trans­mis­sio­ner­ne fulg­te med, mang­ler at bli­ve over­be­vist om, at OL var en god idé i Rio. Det var okay og fint nok – vi blev ba­re al­drig bla­est ba­g­over.

Det blev vi til gen­ga­eld af den dan­ske ind­sats. Jeg rej­ste af sted med skep­sis over for am­bi­tio­nen om at hen­te 10 me­dal­jer og står selv­føl­ge­lig med en flov smag i mun­den over og­så at ha­ve sagt det højt. Det er dog en af de bed­re fejl­ta­gel­ser, jeg har rørt ved.

Vi har set et dansk hold at­le­ter, der øko­no­misk har va­e­ret hjul­pet sta­er­kt på vej af sponsoraf­ta­ler, der var stør­re end tid­li­ge­re. Men én ting er at ha­ve fle­re pen­ge. Man skal og­så ha­ve ta­len­tet for at bru­ge dem rig­tigt.

Det har dan­sker­ne gjort su­ve­ra­ent ved at bo på ho­tel­ler de rig­ti­ge ste­der, ha­ve bed­re ud­styr end i 2012 til for ek­sem­pel cy­kel­ryt­ter­ne og ved at va­e­re på fle­re re­kog­no­ce­rings­tu­re. 15 me­dal­jer er i sig selv vildt. Det gør det end­nu me­re vildt at ta­ge til et helt an­det kon­ti­nent un­der så an­der­le­des for­hold og hen­te dem.

Til­lyk­ke til al­le me­dal­je­ta­ger­ne, og tak for at ek­stra­or­di­na­ert dansk OL. BENJA­MIN MUNK LUND,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.