AGF ta­e­sket gu­le og blå

Ef­ter en helt ut­ro­lig 7-0-sejr på mod AGF ind­ta­ger Brønd­by før­ste­plad­sen i Su­per­liga­en før mø­det med FC Kø­ben­havn

BT - - SUPERLIGA - Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@spor­ten.dk

Nor­malt er det sva­ert at fo­re­stil­le sig, at det kan bli­ve me­get vil­de­re end at vin­de med ten­ni­scif­re. Men i går gik Brønd­by skrid­tet vi­de­re og yd­my­ge­de AGF med he­le 7-0 i Aar­hus. Med den sejr, som tan­ge­rer re­kor­den for den stør­ste no­gen­sin­de i Su­per­liga­en, ind­ta­ger de blå-gu­le nu før­ste­plad­sen før mø­det med FC Kø­ben­havn på søn­dag. Det var gan­ske en­kelt en sur­re­a­li­stisk dag i Aar­hus, hvor op­ti­mis­men som sa­ed­van­ligt var stor, og hvor ha­det mel­lem de to klub­ber i den grad kun­ne ma­er­kes. Men ef­ter 15 mi­nut­ter måt­te hjem­me­hol­dets rus­si­ske for­svars­spil­ler, Dzha­mal­din Khodzha­ni­a­zov, hvis fa­mi­lie for før­ste gang var på plads for at over­va­e­re en kamp i Aar­hus, gå gra­e­den­de fra ba­nen på grund af et rødt kort. Og her­fra gik det selvsagt fuld­sta­en­dig galt for hjem­me­hol­det.

4-0 stod der ved pau­sen, og AGF så mil­dest talt liv­lø­se ud, hvor­for Brønd­bys fans me­get pas­sen­de brød ud i ’må man tag’ li­get med hjem?’. 2.660 da­ge si­den Det kan godt va­e­re, at op­gø­ret mel­lem Brønd­by og AGF er et tra­di­tions­rigt ri­va­l­op­gør, men i ny­e­re tid er der in­gen tvivl om, at det er lo­ka­l­op­gø­ret mod FCK, der vir­ke­lig gaelder. Så­dan et står for dø­ren på søn­dag, og til den tid er det 2.660 da­ge si­den – 17. maj 2009 – at Brønd­by er gå­et ind til der­by­et som Su­per­liga­ens num­mer ét. Men med sam­me po­in­tan­tal som FCK og en bed­re målsco­re får Brønd­by lov til at prø­ve det igen.

I pau­sen og un­der kam­pen bli­ver han ved med at si­ge, at vi skal la­de va­e­re med at stop­pe. Vi skal gå ef­ter at straf­fe dem så me­get som mu­ligt An­drew Hjulsa­ger

Net­op målscoren blev alt­så vig­tig i for­hold til før­ste­plad­sen, og of­te ses det, at det før­en­de hold be­gyn­der at slap­pe lidt af ved ek­sem­pel­vis 3-0 el­ler 4-0. I går var det ba­re ik­ke til­fa­el­det for Ale­xan­der Zor­ni­gers trop­per. »Men­ta­li­te­ten var på over 100 pro­cent i dag (i går, red.). Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, hvad spil­ler­ne la­ver i øje­blik­ket. Det kan vo­res fans ma­er­ke. Jeg var im­po­ne­ret over at se, hvor sjovt de hav­de det de­r­in­de på ba­nen – sam­ti­dig med at de gjor­de, hvad de hav­de få­et be­sked på. Hvis man er nødt til at sprin­te, når man er for­an 6-0, gør man det. Og vi be­hø­ver ik­ke en gang forta­el­le dem det,« sag­de Ale­xan­der Zor­ni­ger ef­ter kam­pen.

Men­ta­li­te­ten var på over 100 pro­cent i dag (i går, red.). Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, hvad spil­ler­ne la­ver i øje­blik­ket. Det kan vo­res fans ma­er­ke. Jeg var im­po­ne­ret over at se, hvor sjovt de hav­de det de­r­in­de på ba­nen – sam­ti­dig med at de gjor­de, hvad de hav­de få­et be­sked på

En af de spil­le­re var An­drew Hjulsa­ger, som vir­ke­lig har haft tur i den ef­ter den nye tra­e­ners an­komst før den­ne sa­e­son. I går var han med et hat­tri­ck kam­pens stør­ste op­le­vel­se.

»Det er selv­føl­ge­lig helt ube­skri­ve­ligt at vin­de 7-0 her i Aar­hus, og at vi så oveni­kø­bet lig­ger num­mer ét, gør det kun end­nu bed­re. Man kan og­så ma­er­ke det på stem­nin­gen i om­kla­ed­nings­rum­met ef­ter kam­pen,« sag­de An­drew Hjulsa­ger ef­ter kam­pen og lag­de ik­ke skjul på, at det er spe­ci­elt at va­e­re en del af Brønd­by for ti­den.

»Og så er det selv­føl­ge­lig fan­ta­stisk at kun­ne gi­ve til vo­res fans. De har ven­tet på så­dan no­get her i man­ge år. Nu er vi på vej dero­pad, og der er ba­re en helt ek­sta­tisk stem­ning i klub­ben.«

År­sa­gen til den hi­sto­risk sto­re sejr til­skri­ver An­drew Hjulsa­ger sin tra­e­ner:

»I pau­sen og un­der kam­pen bli­ver han ved med at si­ge, at vi skal la­de va­e­re med at stop­pe. Vi skal gå ef­ter at straf­fe dem så me­get som mu­ligt.«

Ud over det sto­re brag mel­lem Brønd­by og FCK på søn­dag ven­ter en sva­er, men vig­tig op­ga­ve på tors­dag, når Brønd­by i Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen skal for­sø­ge at ret­te op på det 0-3-ne­der­lag, som hol­det tors­dag ind­kas­se­re­de i Graekenland mod Pa­nat­hin­ai­kos. Og en 7-0-sejr er selv­føl­ge­lig ik­ke en dår­lig op­takt.

»Hvis der var et sid­ste tegn på hol­dets men­ta­li­tet, var det i dag. Vi ved, at Pa­nat­hin­ai­kos har me­get kva­li­tet, men vi må se, hvor­dan vi kan gø­re det sva­ert for dem,« ly­der det fra Ale­xan­der Zor­ni­ger. Ale­xan­der Zor­ni­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.