’Jeg gla­e­der mig al­ler­mest til, at min søn står op’

Så kom Sølv-Sa­ra hjem til sin guld­klump

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - An­dreas Er­boe Vester­gaard | andv@bt.dk

Gen­syns­gla­e­den var stor i Kø­ben­havns Luft­havn, da Sa­ra Slott Pe­ter­sen i går af­tes vend­te hjem fra OL i Rio de Ja­neiro. Med sin OL-sølv­me­dal­je om hal­sen trå­d­te ha­ek­ke­lø­be­ren kl. 18.15 ind i an­komst­hal­len, hvor hun til so­und­tra­ck­et ’Sa­ra, Sa­ra, Sa­ra’ blev budt vel­kom­men af ven­ner, klubkam­me­ra­ter og fa­mi­lie, der var mødt talsta­er­kt op med vif­ten­de Dan­ne­brogs­flag.

Vel­komst­ko­mitéen var godt nok uden ka­e­re­sten Tho­mas Cor­te­be­eck og søn­nen To­bi­as på to år. De ven­te­de hjem­me i lej­lig­he­den i Aar­hus, og da BT mød­te OL-hel­tin­den i luft­hav­nen, for­tal­te hun og­så, at hun ik­ke var ’100 pro­cent hjem­me end­nu’, selv om hun var me­get glad for den fi­ne mod­ta­gel­se, der be­stod af lidt fle­re ven­ner, fa­mi­lie og at­le­tik­folk, end hun hav­de fo­re­stil­let sig.

Jeg gla­e­der mig al­ler­mest til, at min søn står op i mor­gen tid­lig. Ham gla­e­der jeg mig utro­ligt me­get til at få et kram af Sa­ra Slott Pe­ter­sen

»Jeg gla­e­der mig al­ler­mest til, at min søn står op i mor­gen tid­lig. Ham gla­e­der jeg mig utro­ligt me­get til at få et kram af,« si­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen til BT. Hul in­de­ni Det er snart tre uger si­den, hun sidst så sin to­åri­ge søn To­bi­as. Det har va­e­ret et af­savn.

»Jeg gla­e­der mig ba­re helt ube­skri­ve­ligt me­get til at se ham. Det er så­dan et hul, man har in­de­ni, som først bli­ver okay, når man er sam­men med ham igen,« si­ger den 29-åri­ge mor, hvis pra­e­sta­tion i Rio, hvor hun vandt sølv på 400 me­ter ha­ek, står som den bed­ste af en dansk at­le­tik­kvin­de no­gen­sin­de.

Ef­ter de man­ge kram og ly­kønsk­nin­ger, en ta­le fra na­est­for­man­den i Dansk At­le­tik For­bund, Dan Pe­der­sen, der og­så sag­de vel­kom­men hjem til lø­ber­ne An­dreas Bu­be og Sti­na Tro­est, og en tur gen­nem me­di­e­møl­len, kun­ne Sa­ra Slott Pe­ter­sen sam­men med sin bror Bjar­ke sa­et­te kur­sen mod Aar­hus i bil.

Hun men­te godt, at hun vil­le kun­ne af­hol­de sig fra at va­ek­ke søn­nen To­bi­as, der højst sand­syn­ligt vil­le va­e­re i drøm­meland, når mor nå­e­de det sid­ste styk­ke hjem.

»Det er ik­ke al­tid om mor­ge­nen, jeg er så glad for, at han lig­ger de­r­in­de og rå­ber, men det gla­e­der jeg mig til i mor­gen tid­lig. Der sprin­ger jeg op af sen­gen,« si­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen og ud­bry­der et lil­le grin.

Di­a­mond Le­ague om få da­ge

Sa­e­so­nen er ik­ke slut for den jyske ha­ek­ke­lø­ber end­nu. 25. au­gust står me­nu­en på et Di­a­mond Le­agu­esta­ev­ne i Laus­an­ne i Schweiz, og der er fi­re kon­kur­ren­cer til­ba­ge, in­den sa­e­so­nen slut­ter 10. sep­tem­ber. Der­for bli­ver hver­da­gen nok, som den ple­jer i det aar­hu­si­an­ske, selv om Sa­ra Slott Pe­ter­sen alt­så har en sølv­me­dal­je med i ba­ga­gen fra Rio. Hun skal selv­føl­ge­lig pas­se sin tra­e­ning, men forta­el­ler og­så, at To­bi­as nok får et par fri­da­ge fra vug­ge­stu­en de na­e­ste da­ge.

»Det hand­ler om at va­e­re sam­men vo­res lil­le fa­mi­lie,« si­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen, der hav­de be­søg af sin ka­e­re­ste en uge un­der le­ge­ne i Rio.

Nu har me­di­er­ne jo døbt dig SølvSa­ra, men skal Sølv-Sa­ra veks­les til Guld-Sa­ra ved OL i Tokyo om fi­re år?

»Det er sgu et me­get fint navn, men det må ti­den vi­se. Jeg kan ik­ke love, at jeg er der i Tokyo. Det kom­mer an på, hvor­dan tin­ge­ne ud­vik­ler sig. Hvis jeg kan lø­be på det her ni­veau, så er det jo sjovt at va­e­re med. Så lø­ber jeg for­hå­bent­lig hur­ti­ge­re de na­e­ste sa­e­so­ner, og så be­va­e­ger man sig ned mod de ti­der, der gi­ver guld­me­dal­jer, men en sølv­me­dal­je i at­le­tik er alt­så og­så en stor pra­e­sta­tion.«

FO­TO: JENS ASTRUP

Sølvvin­der i 400 me­ter ha­ek ved OL i Rio, Sa­ra Slott Pe­ter­sen vi­ser stolt sin me­dal­je frem i Kø­ben­havns Luft­havn.

Sa­ra Slott med sin fa­et­ter, som vandt bron­ze i svøm­ning ved pa­ra­lym­pi­cs i Syd­ney i 2000. Til høj­re den dans­k­le søl­pils nie­ce, Ca­ro­li­ne med me­dalj­en.

800 me­ter-lø­ber An­dreas Bu­be (th) og ha­ek­ke­lø­ber Sti­na Tro­est var og­så med fly­ve­ren til Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.