’Vi sam­ar­bej­der med sven­sker­ne’

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

Dansk po­li­ti er i ta­et di­a­log med de­res sven­ske kol­le­ga­er i be­stra­e­bel­ser­ne på at fin­de ger­nings­ma­en­de­ne til de man­ge bil­bran­de i Kø­ben­havn nat­ten til søn­dag.

I Sve­ri­ge er over 70 bi­ler ble­vet ud­sat for ha­er­va­erk si­den be­gyn­del­sen af juli. Svensk po­li­ti me­ner, at det er en ban­de på op til 20 per­so­ner, al­le i 20’er­ne, som står bag de man­ge af­bra­en­din­ger og ha­er­va­erk.

Og­så i Sve­ri­ge øn­sker man uva­es­net stop­pet øje­blik­ke­ligt – der­for har sven­sker­ne sat dro­ner i luf­ten i håb om at spot­te ger­nings­ma­en­de­ne.

End­nu vil dansk po­li­ti ik­ke dra­ge den kon­klu­sion, at der er sam­men­ha­eng mel­lem de sven­ske og dan­ske bil­bran­de. Men Kø­ben­havns Po­li­ti er i kon­takt med si­ne sven­ske kol­le­ga­er.

»Det er selv­føl­ge­lig helt na­tur­ligt, at vi er i di­a­log med vo­res sven­ske kol­le­ga­er, så vi kan sam­le er­fa­rin­ger i for­hold til det her og hø­re, hvad de har op­le­vet, og hvad de har gjort. Men vi går ik­ke ind og la­eg­ger os fast på, om det kan va­e­re no­gen fra det ene el­ler det an­det mil­jø, der står bag. I hvert fald ik­ke på et så tid­ligt sta­die af ef­ter­forsk­nin­gen,« si­ger Ras­mus Ber­nt Sko­vs­gaard, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør, til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.