’Al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de’

BT - - SUPERLIGA - MÅ­L­MAN­DEN Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@spor­ten.dk

Gårs­da­gens kamp mel­lem AGF og Brønd­by fik en an­der­le­des dra­ma­tisk op­takt, da Ce­res Park et par ti­mer før kamp­start blev luk­ket ned og un­der­søgt, for­di po­li­ti­et hav­de mod­ta­get en trus­sel mod sta­dion. Det vi­ste sig hel­dig­vis, at der ik­ke var hold i trus­len. Når AGF-spil­ler­ne ser til­ba­ge, hav­de de højst sand­syn­ligt ger­ne va­e­ret for­u­den den kamp.

Spe­ci­elt må­l­mand Steffen Ras­mus­sen, som måt­te se sig pas­se­ret he­le

syv gan­ge, hav­de en skra­ek­ke­lig dag mel­lem sta­en­ger­ne. I an­den halv­leg be­gynd­te hjem­me­hol­dets fans at buhe og rå­be ad ham samt at juble hån­ligt, når han greb bol­den.

Den be­hand­ling af Steffen Ras­mus­sen, der har over 400 AGF-kam­pe og er for­hen­va­e­ren­de an­fø­rer, fal­der slet ik­ke i god jord hos tra­e­ner Glenn Rid­ders­holm.

»Jeg ac­cep­te­rer, at man skal gø­re sig fortjent til at få respekt. Men jeg sy­nes og­så, at ham, vi har ne­de i må­let i dag (Steffen Ras­mus­sen, red.), fortje­ner enorm respekt for den kar­ri­e­re, han har haft. Den må­de, vo­res fans be­hand­ler vo­res må­l­mand på i dag, er dis­respekt­fuld, og jeg har al­drig no­gen­sin­de va­e­ret med til no­get lig­nen­de,« sag­de Glenn Rid­ders­holm ef­ter kam­pen. Li­geg­lad In­den sa­e­son­start fik Steffen Ras­mus­sen ta­get an­fø­rer­bin­det fra sig, og med ind­kø­bet af ser­bi­ske Alek­s­an­dar Jova­novic er han ble­vet ba­en­ket. Men i går var han – for­di Jova­novic er ska­det – til­ba­ge i bu­ret. Han ta­ger sig ik­ke me­get af de man­ge til­råb.

»Det er jeg egent­lig li­geg­lad med. Jeg for­sø­ger at gø­re mit bed­ste, men det er da klart, at det ik­ke hja­el­per no­gen at bli­ve råbt ad på den må­de. Jeg la­eg­ger da ma­er­ke til, at der no­gen, der rå­ber og pif­ter. Og det er da klart, at det her gør ondt på vo­res stolt­hed,« lød det fra Steffen Ras­mus­sen.

Ef­ter kam­pen var Brønd­bys tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, hen­ne ved Steffen Ras­mus­sen for at gi­ve ham et par ord med på vej­en.

»Min stab for­tal­te mig, at han (Steffen Ras­mus­sen, red.) har va­e­ret her i man­ge, man­ge år, og at han er tid­li­ge­re an­fø­rer. Det, jeg har lyst til at si­ge, når jeg ta­en­ker på den må­de at be­hand­le en spil­ler på, bør jeg hol­de for mig selv. Det har jeg la­ert fra min tid i Tys­kland,« sag­de Ale­xan­der Zor­ni­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.