Sil­ke­borg ud­stil­let

Opryk­ker­ne ram­te bun­den og blev kla­edt af i lo­ka­l­op­gø­ret

BT - - SUPERLIGA - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Der er kun 36 ki­lo­me­ter fra Sil­ke­borg til Vi­borg, men i går ef­ter­mid­dag var der en ver­den til for­skel.

Ga­ester­ne fra Vi­borg rev hjem­me­hol­det fuld­sta­en­dig fra hin­an­den og ud­stil­le­de ubarm­hjer­tigt for­skel­len på Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion med en røv­fuld på 5-1.

Vi kan bli­ve bed­re end det her Jo­hn­ny Møl­by

For Sil­ke­borg lig­ne­de mest af alt et 1. di­vi­sions­hold, som ved et uheld er kom­met til at spil­le i den for­ker­te ra­ek­ke. Pla­ce­rings van­ske­lig­he­der, pas­siv­tog­for­svars spil og mang­len­de op­da­ek­ning ved død­bol­de­ne kom til at ko­ste dyrt mod Vi­borg, der til gen­ga­eld ser ud ud som et hold, der kan blan­de sig i kam­pen om at kom­me med i det fi­ne slut­spil, som er for­be­holdt de seks hold, der slut­ter øverst ef­ter grund­spil­let.

Jo­hn­ny Møl­by var na­tur­ligt nok godt til­freds med ind­sat­sen, selv­om han og­så kun­ne se po­ten­ti­a­le for for­bed­rin­ger.

»Jeg er glad for, at vi får kon­takt til de an­dre hold i mid­ten af ra­ek­ken. Det er fuldt fortjent, og 5-1 er et fuld­sta­en­digt ret­fa­er­digt re­sul­tat. Med lidt me­re cool­ness og cle­ver­ness på bol­den vil­le vi ha­ve skabt nog­le fle­re chan­cer. Vi kan bli­ve bed­re end det her,« fastslog Vi­borg­tra­e­ne­ren ef­ter kam­pen til Eu­rosport 2. Pin­ligt Mod­sat er­kend­te Pe­ter Sø­ren­sen, at det har va­e­ret en barsk start i Su­per­liga­en for opryk­ker­ne, som fo­re­lø­bigt kun har hø­stet to po­int i seks kam­pe og ud­over gårs­da­gens øre­ta­e­ve og­så er ble­vet 0-4 af Lyng­by og 0-3 af FCM.

»Pro­jekt Su­per­liga er først li­ge star­tet, men po­in­te­ne er jo ude­ble­vet. Vi ta­ber stort til hold, som vi bur­de kun­ne mat­che. Vi må gla­e­de os over, at tur­ne­rin­gen er ung - og at der er en ny struk­tur, som kan gav­ne de hold, som ik­ke er kom­met i gang end­nu,« sag­de Pe­ter Sø­ren­sen.

Som be­kendt bli­ver de ot­te la­vest pla­ce­re­de hold ef­ter grund­spil­let op­delt i to pul­jer med fi­re hold i hver, og her­ef­ter spil­ler num­mer tre og fi­re i hver pul­je på tva­ers mod hin­an­den i play­off-kam­pe. Oven i kø­bet skal ta­ber­ne af dis­se kam­pe mø­de hin­an­den i en play­off om at und­gå den di­rek­te nedryk­ning, så der er mas­ser af liv­li­ner, selv­om Sil­ke­borg li­ge nu lig­ner et hold, der ik­ke har Su­per­liga-for­mat.

Mid­ter­for­svar eren Den­nis Fl­in­ta­er kendt esin an­del i fle­re af Vi­borgs­må l.

»Det er pin­ligt. Så­dan er det, når man ik­ke la­eg­ger me­re i det. Vi må for­ven­te me­re af hin­an­den. De sco­rer på to død­bol­de, hvor vi ik­ke får clea­ret, og hvor jeg ik­ke får da­ek­ket godt nok op. Vi tro­e­de, at vi var godt på vej. Det vi­ste vi så, at vi ik­ke er,« kon­sta­te­re­de han nøg­ter­nt til Eu­rosport 2.

FO­TO: HEN­NING BAG­GER

Selv om han luk­ke­de fem mål ind, var Sil­ke­borgs må­l­mand Jens Rin­ke sit holds bed­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.