Brø­let Am­mitzbølls mand er død

Cho­ke­re­de po­li­ti­ke­re

BT - - NYHEDER -

DØDSFALD REAKTIONER Si­mon Emil Am­mitzbølls mands dødsfald kom­mer som et chok for fle­re fol­ke­tings­med­lem­mer, som kend­te grup­pe­for­man­dens ae­g­te­mand, Hen­ning An­der­sen. Blandt de cho­ke­re­de Chri­sti­ans­borg-kol­le­ga­er er Kon­ser­va­ti­ves Na­ser Kha­der, som har mødt Hen­ning Ol­sen ved ad­skil­li­ge lej­lig­he­der og fejret fle­re nytår­s­af­te­ner med par­ret.

Trods det­te var han ik­ke be­kendt med den kraeft, der fre­dag ko­ste­de Hen­ning Ol­sen li­vet ef­ter seks års syg­dom.

»Jeg vid­ste slet ik­ke, han var syg. Det kom­mer vir­ke­lig bag på mig,« ly­der det fra Kha­der, der har kendt Si­mon Emil Am­mitzbøll, si­den han blev en del af Det Ra­di­ka­le Ven­stre, som de beg­ge før­hen har va­e­ret med­lem af.

En an­den tid­li­ge­re par­ti­fa­el­le fra det Det Ra­di­ka­le Ven­stre, Al­ter­na­ti­vets for­mand, Uf­fe El­ba­ek, kend­te imid­ler­tid godt til Hen­ning Ol­sens pro­ble­mer med hel­bre­det. Ik­ke de­sto min­dre ryste­de nyhe­den om døds­fal­det ham.

»Al­le har vidst, at Hen­ning var syg. Men det kom­mer bag på mig, at det gik så hur­tigt,« si­ger en be­rørt Uf­fe El­ba­ek.

Hen­ning Ol­sen var li­ge­som Uf­fe El­ba­ek og Na­ser Kha­der og­så tid­li­ge­re med­lem af Det Ra­di­ka­le Ven­stre. Han valg­te at mel­de sig ud af par­ti­et sam­men med sin mand, Si­mon Emil Am­mitzbøll, i 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.