Det kun­ne ha­ve va­e­ret mig

BT - - NYHEDER -

MOTORVEJSANGREB var in­gen for­an mig og in­gen bag­ved. De har set lyg­ter­ne på min bil og så smidt tra­e­stam­men ned for at ram­me. Det var helt over­lagt,« si­ger Ken­neth Schrø­der til BT. Ram­te ved si­den af Hel­dig­vis hav­ne­de den tun­ge tra­e­ka­ev­le så­dan, at Ken­neth Schrø­de­rs Au­di A2 li­ge nøj­ag­tig ik­ke blev ramt di­rek­te men kør­te hen over den, så ka­ev­len med et brag ham­re­de op un­der bi­len og ik­ke lan­de­de oven­fra.

Hvil­ket desva­er­re og ulyk­ke­lig­vis var, hvad der ske­te, da en tysk fa­mi­lies bil – med den til­sva­ren­de van­vit­ti­ge hand­ling, der ske­te nat­ten til søn­dag – blev ramt af en 30 ki­lo tung be­ton­fli­se, som blev ka­stet ned fra mo­tor­vejs­bro­en på Lan­ge­sø­vej, der går hen over E20 kun godt en ki­lo­me­ter la­en­ge­re mod vest.

Fli­sen dra­eb­te en 33-årig kvin­de, mens hen­des 36-årige mand blev al­vor­ligt kva­e­stet. Par­rets fe­måri­ge søn, som sad fastspa­endt på bags­a­e­det, over­le­ve­de uden fy­si­ske mén. Men må alt­så nu vok­se op uden sin mor.

»Jeg fik et chok i tors­dags, og så fik jeg li­ge et me­re søn­dag, da jeg hør­te, at der var en, som var ble­vet dra­ebt. Fak­tisk sy­nes jeg, jeg har det va­er­re ef­ter dét, der ske­te i søn­dags, for så kom­mer man for al­vor til at ta­en­ke tin­ge­ne igen­nem. Det kun­ne jo li­ge så godt ha­ve va­e­ret mig,« si­ger Ken­neth Schrø­der, som de kom­men­de da­ge har ta­enkt sig at be­nyt­te den gam­le ho­ved­vej i ste­det for mo­tor­vej­en for at und­gå bro­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.