R ser blåt

BT - - NYHEDER -

SOMMERGRUPPEMØDE Pen­sions­al­der, ud­la­en­din­geog be­ska­ef­ti­gel­ses­po­li­tik, ind­komst- og bo­ligskat. Li­sten over punk­ter, hvor de tid­li­ge­re re­ge­rings­part­ne­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le er ue­ni­ge, la­der ik­ke me­get til­ba­ge. Og når Chri­sti­ans­borg i na­e­ste uge ta­ger fat i for­hand­lin­ger­ne om den øko­no­mi­ske kurs frem mod 2025, er De Ra­di­ka­les par­ti­le­der Mor­ten Øster­gaard da og­så klar til et so­loløb med blå blok.

Op til par­tiets sommergruppemøde tirs­dag har par­ti­le­de­ren blandt an­det fo­re­slå­et at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren til 68 år al­le­re­de i 2025. Det er be­stemt ik­ke So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kop te.

S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen af­vi­ser at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren til 68 år før i 2030 som af­talt. Pro­ble­met med neds­lid­te se­ni­o­rer skal lø­ses før no­get an­det, har hun på­pe­get ved fle­re lej­lig­he­der. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes mod­stand er un­der­ord­net for Øster­gaard:

»Det af­gø­ren­de for mig er at in­ve­ste­re i vo­res børns frem­tid. Hvis al­le vi, der kan, bli­ver et år ek­stra på ar­bejds­mar­ke­det, kan vi gø­re uen­de­lig me­get me­re.

Jeg sav­ner, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­ger: Skal skaf­fe rå­de­rum Øster­gaard ser ger­ne en bred 2025-af­ta­le, der kan over­le­ve et re­ge­rings­skif­te. Det vil ik­ke va­e­re før­ste gang, hvis De Ra­di­ka­le slår pjal­ter­ne sam­men med blå blok for en kort be­ma­er­k­ning og der­med bin­der en re­ge­rings­part­ner ufri­vil­ligt til en af­ta­le.

I 2011 for­rin­ge­de De Ra­di­ka­le ef­ter­løn­nen med Ven­stre, men pe­ge­de på Hel­le Thor­ningS­ch­midt som rød stats­mi­ni­ster. Øster­gaard af­vi­ser ik­ke, at det kan gen­ta­ge sig i ef­ter­å­rets 2025brag:

»Hvis vo­res po­li­tik er i spil, så er vi og­så at fin­de rundt om bor­det. Det er i vir­ke­lig­he­den op til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, om man skal se en gen­ta­gel­se.«

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) har af­vist, at re­ge­rin­gen kom­mer til at gå ’re­for­ma­mok’, men Øster­gaard ser et stort be­hov for om­fat­ten­de øko­no­mi­ske re­for­mer, så der er råd til at in­ve­ste­re i en ’ge­ne­ra­tions­ga­ve’ til de un­ge. DF kan bli­ve stopklod­sen På for­hand­lings­bor­det lig­ger i for­vej­en en ra­ek­ke me­re el­ler min­dre ul­ti­ma­ti­ve krav fra re­ge­rin­gens tre støt­te­par­ti­er. Li­be­ral Al­li­an­ce vil sa­en­ke top­skat­ten med mindst fem pro­cent­po­int, og De Kon­ser­va­ti­ve kra­e­ver la­ve­re bo­ligskat.

De Ra­di­ka­le vil ik­ke sa­en­ke bo­ligskat­ten, men ger­ne ind­komstskat­ten. Øverst på øn­ske­li­sten står kra­vet om at sa­en­ke skat­ten på den sidst tjen­te kro­ne for knap 20.000 en­li­ge for­sør­ge­re ved at la­de dem tje­ne me­re, før de mi­ster bo­lig­støt­te og fri­plads i bør­ne­ha­ven.

»Vi ple­jer at si­ge, at de bre­de­ste skul­dre skal ba­e­re mest i skat­te­sy­ste­met. Det kan man min­sand­ten ik­ke si­ge, de gør, når vi aftrap­per bo­li­g­y­del­se og fri­plad­ser i dag­in­sti­tu­tio­ner, så en­li­ge mødre bli­ver straf­fet for at gå op i ind­ta­egt,« si­ger Mor­ten Øster­gaard.

Han me­ner, at der er gå­et ’des­pe­ra­do-po­li­tik’ i blå blok, hvor hvert par­ti stil­ler sig på ma­er­kesa­ger, men glem­mer ba­lan­cen i en sam­let 2025-plan.

Blå bloks stør­ste par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti, har fem krav om ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger – her­un­der per­ma­nent gra­en­se­kon­trol. Hvis DF in­si­ste­rer på, at det skal va­e­re en del af 2025-pla­nen, vil De Ra­di­ka­le ik­ke va­e­re med. Det af­gø­ren­de for mig er at in­ve­ste­re i vo­res børns frem­tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.