For ra­bi­a­te til Sø

BT - - NYHEDER -

HAD-RETORIK had­ske retorik fre­mel­sker de Brei­vik-ty­per, ad­va­rer han. Ved at er­kla­e­re krig mod he­le is­lam gør man al­le mus­li­mer til fjen­der ik­ke kun de mi­li­tan­te is­la­mi­ster.

Han fik straks svar på til­ta­le fra en ra­ek­ke af høj­re­flø­jens skar­pe­ste de­bat­tø­rer. De vil­le vi­de, hvem det er ,han sig­ter til, og det gør Pind nu på den­ne må­de:

»Lad mig si­ge det en­kelt: Det er dem, som me­get vold­somt og højlydt kri­ti­se­re­de min ud­ta­lel­se om, at vi ik­ke er i krig mod is­lam som så­dan, og be­fin­der sig på høj­re­fløj­en,« skri­ver han på Fa­ce­book.

Uden selv at na­ev­ne no­gen får Sø­ren Pind al­li­ge­vel in­di­rek­te sat nav­ne på de po­li­ti­ke­re og de­bat­tø­rer, som er for ra­bi­a­te for ham.

Det er folk som Per­nil­le Ver­mund fra par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge, for­man­den for Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet Ka­tri­ne Win­kel Holm, Mor­ten Uhrskov Jen­sen fra par­ti­et Dansk Sam­ling, de­bat­tø­ren Lars He­de­gaard og Da­ni­el Carl­sen fra par­ti­et Dan­sker­nes Par­ti, blot for at na­ev­ne nog­le få.

Fa­el­les for dem er, at de højlydt pro­teste­rer over det, de op­le­ver som en til­svi­ning fra ju­stits­mi­ni­ste­rens si­de. ’Han er fej’ Per­nil­le Ver­mund me­ner, at Pind for­sø­ger at un­der­tryk­ke lov­li­ge yt­rin­ger. Og Mor­ten Uhrskov an­kla­ger Pind for at la­eg­ge kri­ti­ker­ne af ’mas­se­ind­van­drin­gen’ for had.

Lars He­de­gaard af­vi­ser Pinds kri­tik.

»Jeg sy­nes, han er fej. Jeg sy­nes, ik­ke han kan va­e­re det be­kendt. Han prø­ver at la­eg­ge af­stand til DF, selv om han si­ger at det gør han ik­ke. Og De Nye Bor­ger­li­ge. Det er kor­rekt, at der fin­des en yder­ste høj­re­fløj. Den be­står må­ske af et­hund­re­de men­ne­sker. Na­zi­ster, ra­ci­ster og an­ti­se­mit­ter. Det er ik­ke tro­va­er­digt at på­stå, at den­ne lil­le grup­pe ud­gør no­gen sa­er­lig trus­sel i vort sam­fund,« si­ger Lars He­de­gaard, der og­så af­vi­ser at til­hø­re no­gen høj­re­fløj, idet han be­trag­ter sig selv som en gam­mel­dags so­ci­al­de­mo­krat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.