Ka­tri­ne Win­kel Holm:

BT - - NYHEDER -

gør den frie de­bat om trus­len fra is­lam til sel­ve pro­ble­met. Han bur­de i ste­det er­ken­de, at vi er un­der an­greb. Is­lam er en volds­for­her­li­gen­de re­li­gion, og den ene­ste re­li­gion, hvis hel­li­ge tek­ster op­for­drer til vold og for­plig­ter den tro­en­de til vold. Der­med ik­ke sagt at al­le mus­li­mer er vol­de­li­ge,« si­ger Ka­tri­ne Win­kel Holm, som er for­mand for Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet.

»Det, vi op­le­ver i ek­strem grad, er, at bud­brin­ger­ne af de dår­li­ge nyhe­der svi­nes til. Man for­sø­ger at ud­skam­me is­lam­kri­ti­ke­re. Det har ven­stre­fløj­en gjort la­en­ge, og nu gør den bor­ger­li­ge re­ge­ring det og­så,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.