På­sat­te bil­bran­de er skidt for bi­li­ster uden ka­sko­for­sik­ring

BT - - NYHEDER -

HAERVAERK Det er må­ske på sin plads for kø­ben­havn­ske bil­e­je­re at over­ve­je, om de har den rig­ti­ge for­sik­ring. For selv om det er bil­li­ge­re at nø­jes med en an­svars­for­sik­ring, så kan det va­e­re dyrt at und­va­e­re ka­s­ko­da­ek­nin­gen.

Spe­ci­elt hvis bøl­gen af på­sat­te bil­bran­de spre­der sig fra Sve­ri­ge og til Kø­ben­havn, hvor po­li­ti­et nu i to na­et­ter i tra­ek har få­et an­mel­del­ser fra en ra­ek­ke bil­e­je­re, hvis kø­re­tø­jer er ble­vet sat i brand, mens de sov.

»Hvis man har en ka­sko­for­sik­ring, er man da­ek­ket ind, hvis ens bil bli­ver bra­endt af,« si­ger Anja Lin­trup Sø­ren­sen, der er kon­su­lent hos bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen For­sik­ring & Pen­sion.

»Men hvis man kun har en an­svars­for­sik­ring, så skal man hå­be på, at po­li­ti­et fan­ger ger­nings­ma­en­de­ne, så man kan sø­ge er­stat­ning den vej. El­lers må man selv er­stat­te sin bil.«

Selv med en ka­sko­for­sik­ring vil man­ge dog skul­le be­ta­le en selvri­si­ko.

»Der er nog­le sel­ska­ber, der til­by­der friska­de el­ler selvri­si­ko­da­ek­ning ved vis­se ty­per af ska­der, men der vil of­test va­e­re en ek­straud­gift ved en stan­dard­da­ek­ning. En­ten i form af selvri­si­ko­en el­ler i form af en pra­e­miestig­ning,« si­ger Anja Lin­trup Sø­ren­sen.

Hun har ik­ke umid­del­bart no­get bud på, hvor­dan man kan for­sø­ge at gar­de­re sig mod den ty­pe ildspå­sa­et­tel­se.

»Det ser ud, som om dis­se bran­de ram­mer ret til­fa­el­digt, så det er sva­ert at kom­me med go­de råd, an­det end at man skal pla­ce­re sin bil et sted, hvor den kan bli­ve set, og så el­lers for­sø­ge at hol­de øje med, hvem der fa­er­des der,« si­ger hun.

Der fin­des ik­ke en sa­er­lig sta­ti­stik over bil­bran­de, og man har derfor ik­ke no­get sam­let over­blik over, hvor man­ge kø­re­tø­jer der går op i røg på den må­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.