Dom­mer­for­mand: Sam­le­je uden klart ja vil va­e­re vold­ta­egt

BT - - NYHEDER -

For­man­den for Den Dan­ske Dom­mer­for­e­ning ad­va­rer mod rød bloks for­slag om at stram­me vold­ta­egts­lo­v­giv­nin­gen, da det bå­de aen­drer og ud­vi­der vold­ta­egts­be­stem­mel­sen be­trag­te­ligt.

»Med samtyk­ke­be­gre­bet vil al sam­le­je, hvor der ik­ke er et de­ci­de­ret samtyk­ke, va­e­re vold­ta­egt. Det be­ty­der, at man gør fel­tet for det, der er kri­mi­nelt, me­get stør­re,« si­ger Mi­ka­el Sjö­berg, som er for­mand for Den Dan­ske Dom­mer­for­e­ning.

»Sam­ti­dig bli­ver det plud­se­lig og­så et spørgs­mål om, hvor­vidt der så skal va­e­re samtyk­ke he­le vej­en igen­nem sam­le­jet el­ler ej,« si­ger han.

Det er imid­ler­tid ik­ke det ene­ste, som va­ek­ker dom­mer­for­man­dens be­kym­ring. For med stram­nin­ger­ne føl­ger og­så en be­vis­ma­es­sig pro­blem­stil­ling.

»I dag er det an­kla­ge­myn­dig­he­den, som skal be­vi­se, at manden hav­de sex mod kvin­dens vil­je. Hvis vi ind­fø­rer samtyk­ke­be­gre­bet, så er det plud­se­lig op til manden selv at be­vi­se, at der var samtyk­ke, og der­ved be­vi­se sin uskyld,« si­ger Mi­ka­el Sjö­berg.

»Hvis må­let er, at fle­re skal døm­mes, så fryg­ter jeg til gen­ga­eld, at vi vil for­an­dre et me­get va­e­sent­ligt prin­cip, som vi har i dansk straf­fe­rets­ple­je, nem­lig at an­kla­ge­myn­dig­he­den skal be­vi­se, at den til­tal­te er skyl­dig,« si­ger Mi­ka­el Sjö­berg.

Til trods for at det kan se ud, som om alt for man­ge går fri, så tviv­ler han på, at det er den rig­ti­ge må­de at gø­re det på.

I Nor­ge har man ind­ført en lov om uagt­som vold­ta­egt. Men hel­ler ik­ke det, me­ner Mi­ka­el Sjö­berg, er løs­nin­gen, da un­der­sø­gel­ser vi­ser, at ger­nings­man­den of­te en­der med at få la­ve­re straf­fe end tid­li­ge­re, og i vis­se til­fa­el­de slip­per de med bø­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.