Hånd­gra­nat dra­e­ber ot­te­årig

BT - - NYHEDER -

DRAB Biskop­går­den. Iføl­ge sven­ske og en­gel­ske me­di­er er der ta­le om en en­gelsk dreng, der var på be­søg hos fa­mi­lie­med­lem­mer i Gøte­borg.

Dren­gens fora­el­dre, der er hol­land­ske stats­bor­ge­re, bor i Bir­m­ing­ham, hvor de dri­ver en grønt­han­del.

I går blev det be­kra­ef­tet af svensk po­li­tis pres­se­mand Tho­mas Fux­borg, at det var en hånd­gra­nat, der dra­eb­te dren­gen man­dag mor­gen.

»Nu har vi få­et be­kra­ef­tet, at det var en hånd­gra­nat,« si­ger Fux­borg til Gøte­borg Po­sten ef­ter po­li­tiets tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser.

Po­li­ti­et ken­der end­nu ik­ke år­sa­gen til eks­plo­sio­nen, men ef­ter­for­sker sa­gen som et mu­ligt drab.

»Vi har in­gen mista­enk­te og har hel­ler ik­ke på­gre­bet no­gen på nu­va­e­ren­de tids­punkt,« sag­de pres­se­tals­mand Ul­la Bre­hm, svensk po­li­ti re­gion vest tid­li­ge­re til avi­sen iføl­ge Ritzau.

Til trods for at fle­re be­fandt sig i lej­lig­he­den, er der dog ik­ke op­lys­nin­ger om, at an­dre er kom­met til ska­de. Ske­te om nat­ten Po­li­ti­et fik mel­din­gen om en kraf­tig eks­plo­sion i om­rå­det ved 3-ti­den nat­ten til man­dag. Man­dag mor­gen hav­de po­li­ti­et så af­spa­er­ret ger­ning­s­te­det og for­sø­ger nu at fin­de vid­ner.

Et ungt par, der bor i om­rå­det, forta­el­ler Vi har in­gen mista­enk­te og har hel­ler ik­ke på­gre­bet no­gen på nu­va­e­ren­de tids­punkt til avi­sen, hvor­dan de blev op­ma­er­k­som­me på eks­plo­sio­nen.

»Min ko­ne blev va­ek­ket af eks­plo­sio­nen, men bør­ne­ne og jeg lag­de ik­ke ma­er­ke til det. Her til mor­gen fandt vi så ud af, at en per­son er død. Det er så for­fa­er­de­ligt trist. Man fø­ler angst,« si­ger fa­ren i fa­mi­li­en, da han er på vej til at kø­re si­ne børn i sko­le.

Po­li­ti­et be­kra­ef­ter over for avi­sen, at der på adres­sen for ger­nings­ste­det bor en per­son, der i for­vej­en er dømt for en for­bry­del­se. Der skul­le va­e­re ta­le om en mand, der er dømt i en sag om sky­de­ri på en bar i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.