’ ’

BT - - DEBAT -

DET ER VIGTIGT BÅ­DE FNS KVINDEKOMITE

Der skal selv­føl­ge­lig ik­ke ind­gås en skrift­lig kon­trakt, hver gang man har sex, men der skal va­e­re enig­hed

at sen­de et sig­nal om, at beg­ge par­ter har et an­svar for, at det byg­ger på fri­vil­lig­hed, når der er ta­le om sex. Det ad­skil­ler sig fra i dag, hvor der i høj grad er fo­kus på kvin­den som den, der har an­sva­ret. Der er i dag mas­si­ve pro­ble­mer mht. vold­ta­egts­sa­ger i rets­sy­ste­met. Nog­le ting er sva­e­re at kom­me til livs, mens det­te for­slag vil hja­el­pe med at be­ka­em­pe nog­le af dem.

og Eu­ro­pa­rå­det me­ner, at man skal ha­ve fo­kus på samtyk­ke i vold­ta­egts­sa­ger, og det er jo og­så en af grun­de­ne til, at vi går ud med det her for­slag. Den an­kla­ge­de be­hol­der selv­føl­ge­lig sin rets­sik­ker­hed, så det vil fort­sat va­e­re an­kla­ge­rens op­ga­ve at be­vi­se, at den an­kla­ge­de er skyl­dig. Hvis dom­mer­for­e­nin­gen ik­ke me­ner, det vil gø­re en for­skel, hvor­for er de så imod for­sla­get?

kan be­stemt va­e­re med til at sen­de et sig­nal om, at der skal gi­ves samtyk­ke, før det er i or­den at ha­ve sex, med hvad er et samtyk­ke? Er det et nik? Et smil? At ind­le­de sig uden pro­test? Og der­u­d­over for­hin­drer det jo ik­ke no­gen i at stil­le sig op i ret­ten og si­ge: ’Hun sag­de ja – det sik­re­de jeg mig’, og så er man jo li­ge vidt. Det er sym­pa­tisk med en be­stem­mel­se om, at kvin­den skal gi­ve samtyk­ke til sam­le­je, men at det skal va­e­re vold­ta­egt med en straf­fe­ram­me på 2,5 år, sy­nes jeg, er for me­get.

DEN HER LOV

få dømt fle­re i vold­ta­egts­sa­ger, og det, sy­nes jeg umid­del­bart, er et ma­er­ke­ligt for­mål med en lov. Jeg kun­ne for­stå det, hvis det er hånd­fast, at for få døm­mes, men det er jo me­get sva­ert at si­ge i vold­ta­egts­sa­ger, hvor det skal det va­e­re be­vist, at der er sket en for­bry­del­se.

ØNSKET ER AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.