Ja, sex er no­get, man skal va­e­re eni­ge om

BT - - DEBAT -

LISBETH BECH POULSEN

men­ne­sker ved godt, hvor­når der er ta­le om fri­vil­lig­hed – det ta­en­ker man ik­ke spe­ci­elt me­get over. Hvis man er i tvivl, så spør­ger man li­ge en ek­stra gang, det er klart. Det hand­ler om at ven­de tan­ke­gan­gen i vold­ta­egts­sa­ger om, så fo­kus ik­ke er på, om der har va­e­ret fy­sisk el­ler psy­kisk tvang, men der­i­mod at seksu­el­le re­la­tio­ner al­tid skal ta­ge ud­gangs­punkt i enig­hed. Der skal selv­fø lgel ig ik­ke ind­gås en skrift­lig kon­trakt, hver gang man har sex, men der skal va­e­re enig­hed om, at det man er i gang med byg­ger på fri­vil­lig­hed.

DE FLESTE VOKSNE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.