Wil­bek og Stigs vig­tig­ste tri­umf

BT - - DEBAT -

Ili­ge linje fra Mor­ten Stig Chri­sten­sens før­ste OL som 17-årig i Mon­tre­al i 1976 var der en vis sym­bo­lik i at se ham i et kort TV2-in­ter­view ef­ter hånd­bold­her­rer­nes hi­sto­ri­ske OL-tri­umf i Rio søn­dag af­ten. Som di­rek­tør for Dansk Hånd­bold For­bund kun­ne han i of­fi­ci­el­le ven­din­ger op­ha­e­ve her­rer­nes OL-for­ban­del­se, som han i sin tid og­så var med til at grund­la­eg­ge. For der var ik­ke me­get me­dal­je­håb over her­re­lands­hol­det den­gang i 1976, ej hel­ler i 1980, in­den han med Bol­sjed­ren­ge­ne lyk­ke­des med en fjer­de­plads i Los An­ge­les i 1984, da det hal­ve Øst­eu­ro­pa boy­kot­te­de le­ge­ne.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Hav­de Wil­bek slå­et i bor­det og trum­fet sin egen tak­tik igen­nem he­le vej­en til OL-gul­det? Så­dan så det una­eg­te­ligt ud

ØRKENVANDRINGEN DERFRA VAR til at få øje på, og for­ban­del­sens fjer­de­plad­ser fra øv­ri­ge slut­run­der fik først en en­de helt frem­me i 2002, da Dan­mark en­de­lig vandt sin før­ste slut­run­de­me­dal­je si­den VM-søl­vet i 1967. Og si­den EM-bron­zen i Sve­ri­ge i 2002 har her­rer­ne, i kvin­der­nes 90er­s­lip­strøm, gjort fod­bol­den ran­gen stri­dig som tv-na­tio­nalsport. Med Mor­ten Stigs mel­lem­komst som cen­tral TV2-fi­gur som bå­de stu­di­e­va­ert, eks­pert og chef på de in­dre CAROLINA MAGDALENE MAIER re­dak­tio­nel­le linjer. Hånd­bol­den skul­le bli­ve løf­te­stang for TV2s sport­s­da­ek­ning, og om­vendt, og søn­dag kul­mi­ne­re­de den igen. For vi ser hånd­bold på TV2, hvor Mor­ten Stigs ko­ne An­ne Eng­dal Stig Chri­sten­sen som en slags di­sclai­mer i øv­rigt er pro­gram­di­rek­tør. Med kom­men­ta­tor­par­ret Tho­mas Kri­sten­sen og Bent Ny­e­gaard som ka­ris­ma­tisk og fag­ligt vel­fun­de­ret spy­d­spids, Mor­ten An­ker­dal i va­ert­s­rol­len, eks­per­ter og et tungt re­dak­tio­nelt bag­land har TV2 ik­ke blot for­fi­net pro­duk­tet, men og­så fast­tøm­ret sin po­si­tion som hånd­bold­ka­nal, om end den i en sam­sendt OL-fi­na­le al­li­ge­vel ta­ber til DR på se­er­tal. I sam­men­ha­en­gen en for­ven­te­lig de­ler. MENS MOR­TEN STIGS 40-årige ind­fly­del­se på her­re­hånd­bol­den fik sin sym­bol­ske krøl­le på ha­len på TV2 søn­dag af­ten, un­der­stre­ge­de et in­ter­view op til fi­na­len par­lø­bet med en an­den per­so­ni­fi­ce­ren­de fak­tor for hånd­bol­dens tv-suc­ces. Ul­rik Wil­bek send­te kvin­der­ne på stjer­ne­him­len, gjor­de sig en over­gang som TV2-eks­pert, for så at over­ta­ge her­rer­ne det sid­ste styk­ke op på slut­run­depo­di­er­ne med to Kurt Lassen, EM-tit­ler og to VM-fi­na­ler. To gan­ge gik han ind til OL som me­dal­je­fa­vo­rit for at ud­vi­ske det olym­pi­ske hul i me­dal­je­ska­bet. Men fl­op­pe­de i bå­de Bei­jing og Lon­don. KORT FØR FI­NA­LEN i Rio un­der­stre­ge­de han som DHF-sport­s­chef i in­ter­viewet, at dan­sker­ne vil­le gri­be kam­pen tak­tisk an­der­le­des an. Uden at vil­le af­slø­re Gud­mun­dur Gud­munds­sons tak­tik. Isla­en­din­gen, som Ul­rik Wil­bek har an­sat, og som uden suc­ces hav­de lagt Wil­be­ks va­re­ma­er­ker fra sig. Få ud­skift­nin­ger, sel­vud­s­let­ten­de og be­her­sket brug af ti­meout-kor­tet og i Rio uvil­je til at be­nyt­te sig af den nye 7 mod 6-re­gel. Si­den OL-kvart­fi­na­lens sik­re sejr over Slove­ni­en var Wil­be­ks af­tryk ty­de­ligt og klart.

Hav­de Wil­bek slå­et i bor­det og trum­fet sin egen tak­tik igen­nem he­le vej­en til OL-gul­det? Så­dan så det una­eg­te­ligt ud. Den sand­syn­li­ge og kom­men­de Vi­borg-borg­mesters må­ske vig­tig­ste tri­umf, selv­om han udadtil ik­ke hav­de di­rek­te an­del i den. Di­rek­tø­ren og sport­s­che­fen, Stig og Wil­bek, lan­der ef­ter den lan­ge rej­se fra Rio tirs­dag af­ten. Egent­lig tog den sin be­gyn­del­se helt til­ba­ge i 1976 …

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.