Bom­be dra­eb­te 22 børn

BT - - NYHEDER -

SELVMORDSANGREB Det blo­di­ge selvmordsangreb, der lør­dag for­vand­le­de et tyr­kisk bryl­lup til en tra­ge­die, har ko­stet 22 børn li­vet, skri­ver Reu­ters. 22 af de 51 of­re for bom­be­an­gre­bet var un­der 14 år, si­ger en re­ge­rings­tals­mand man­dag.

An­gre­bet ske­te i den sy­døst­li­ge tyr­ki­ske by Ga­zi­an­tep, og man­ge af ga­ester­ne til bryl­lup­pet var kur­de­re.

69 blev sår­et af bom­ben, af dem fik 17 liv­stru­en­de ska­der.

Tyr­ki­et har in­gen spor, der pe­ger i ret­ning af, hvem der stod bag we­e­ken­dens blo­di­ge an­greb. Tre an­greb på en uge By­en Ga­zi­an­tep lig­ger i det syd­li­ge Tyr­ki­et, der har va­e­ret pla­get af an­slag gen­nem den se­ne­ste tid.

Re­gio­nen har va­e­ret ramt af tre an­greb ale­ne i den for­løb­ne uge. Iføl­ge myn­dig­he­der­ne står den kur­di­ske op­rørs­grup­pe PKK bag al­le tre an­greb.

Tid­li­ge­re har og­så Is­la­misk Stat ta­get skyl­den for en ra­ek­ke an­greb i Tyr­ki­et, der de­ler gra­en­se med bå­de Sy­ri­en og Irak, hvor den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe har ind­ta­get sto­re om­rå­der. Bom­ber Sy­ri­en Man­dag gik det tyr­ki­ske mi­li­ta­er i gang med at bom­be mål i Sy­ri­en, op­ly­ser fle­re kil­der iføl­ge in­ter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau­er.

En tyr­kisk em­beds­mand op­ly­ser til Reu­ters, at tyr­kisk mi­li­ta­er har ramt kur­di­ske mål i Sy­ri­en 20 gan­ge med ar­til­le­ri. Sam­ti­dig be­sky­der mi­li­ta­e­ret Is­la­misk Stats po­si­tio­ner i den sy­ri­ske by Ja­rablus, der lig­ger ta­et ved gra­en­sen til Tyr­ki­et.

»Må­let er at åb­ne en kor­ri­dor for en ope­ra­tion,« si­ger kil­den til Reu­ters.

Få ti­mer in­den hav­de den tyr­ki­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Mevlüt Ca­vu­sog­lu, sagt, at gra­en­se­om­rå­det mel­lem Tyr­ki­et og Sy­ri­en skal »ren­ses fuld­sta­en­dig« for den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.