Vest­as klar til re­kord­af­ta­le med Egyp­ten

BT - - NYHEDER -

VINDENERGI Vest­as for­ven­ter sna­rest at un­der­skri­ve en re­kord­s­tor af­ta­le om land­vind­møl­ler med en sam­let ka­pa­ci­tet på 2,2 GW med Egyp­ten. Af­ta­len har en va­er­di på om­kring to mil­li­ar­der eu­ro, knap 15 mil­li­ar­der kro­ner.

Det op­ly­ser Vest­as til Ritzau i for­bin­del­se med, at ener­gi-, for­sy­nings­og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V) er i Egyp­ten for at gi­ve et po­li­tisk ryg­stød til af­ta­len.

Mi­ni­ste­ren er i Egyp­ten man­dag og tirs­dag, og af­ta­len ven­tes at bli­ve un­der­skre­vet umid­del­bart ef­ter rej­sen.

Egyp­ten er i gang med en grøn om­stil­ling i ret­ning af me­re ved­va­ren­de ener­gi. Den of­fi­ci­el­le målsa­et­ning er, at 20 pro­cent af lan­dets elek­tri­ci­tets­pro­duk­tion skal kom­me fra ved­va­ren­de ener­gikil­der i 2022.

Her­af skal mindst 12 pro­cent kom­me fra vind.

»På glo­balt plan har Dan­mark en sta­erk po­si­tion in­den for grøn om­stil­ling, og Vest­as sa­et­ter pris på, at Dan­mark fra of­fi­ci­elt hold er med til at hja­el­pe dan­ske virk­som­he­der med at sa­el­ge ba­e­re­dyg­ti­ge ener­gi­løs­nin­ger i nye mar­ke­der,« si­ger An­ders Ru­ne­vad, top­chef i Vest­as. Stort po­ten­ti­a­le Der gem­mer sig et stort eks­port­po­ten­ti­a­le for den dan­ske ener­gibran­che med Egyp­tens am­bi­tiø­se om­stil­ling.

Derfor vil mi­ni­ste­ren un­der sit be­søg og­så mø­des med en ra­ek­ke øv­ri­ge dan­ske virk­som­he­der, der er ak­ti­ve i Egyp­ten.

»Dan­mark er ver­dens­me­stre i at pro­du­ce­re grøn strøm fra vind­møl­ler, og sam­ti­dig har vi et vel­fun­ge­ren­de ener­gi­sy­stem med me­get høj for­sy­nings­sik­ker­hed, hvor der al­tid er strøm i stik­kon­tak­ten. Det er en god forta­el­ling, der gør os til en op­lagt sam­ar­bejds­part­ner for lan­de som Egyp­ten,« si­ger Lars Chr. Lil­le­holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.