Bolt fejrer fra­ek fød­sels­dag uden ka­e­re­ste

BT - - NYHEDER -

Den ja­mai­can­ske sprin­ter Usain Bolt hav­de lø­bet sig til he­le tre guld­me­dal­jer på de to uger, hvor OL 2016 fo­re­gik. Oven i søn­da­gens af­slut­nings­ce­re­mo­ni kun­ne den olym­pi­ske me­ster des­u­den fejre sin 30-års-fød­sels­dag.

Og det gik be­stemt ik­ke stil­le for sig.

Vi­deo­op­ta­gel­ser vi­ser, hvor­dan Usain Bolt ny­der op­ma­er­k­som­he­den fra kvin­der­ne i Rio. Isa­er en kvin­de får en hel del op­ma­er­k­som­hed, ef­ter hun på dan­se­gul­vet med stor vel­vil­je gnub­ber sig op ad ja­mai­ca­ne­ren, der la­der til at ny­de hen­des ev­ner. Men nu er det kom­met frem, at Usain Bolt har haft en ka­e­re­ste gen­nem de sid­ste to år. Det dre­jer sig om den 26-årige Ka­si Ben­nett, der af me­di­et The Sun bli­ver kaldt for en ’fas­hio­ni­s­ta’. Sprin­te­r­en og fas­hio­ni­sta­ens for­hold er først nu ble­vet kendt for of­fent­lig­he­den, men ef­ter­føl­gen­de har Ka­si Ben­nett twe­e­tet, at hun vil­le øn­ske, at de­res for­hold ik­ke var ble­vet op­da­get.

Hver­ken Ka­si Ben­nett el­ler Usain Bolt har ud­talt sig om nat­tens se­an­cer, men det bli­ver uden tvivl en fød­sels­dag, som den tredob­bel­te olym­pi­ske me­ster ik­ke glem­mer fo­re­lø­bigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.