Kul­tur Den dy­be la­engsel

BT - - KULTUR -

kva­li­tet, hvis de lyt­te­de til den lyst, og det vil­le og­så fri­gø­re man­ge ma­end.«

Men har dis­se tre før­na­evn­te fik­ti­ve kvin­der ført de­res in­der­ste pas­sion og lyst ud i li­vet, el­ler er de fan­get i et mis­hand­lings­for­hold?

Jo­an Ør­ting me­ner be­stemt ik­ke, at der er ta­le om un­der­tryk­ken­de mis­hand­ling på no­gen punk­ter.

»Det er ik­ke kvin­de­un­der­tryk­ken­de på no­gen må­der. Det er jo kvin­der, der kø­ber bø­ger­ne og ser fil­me­ne. Det er en dyb la­engsel i kvin­den, og dis­se va­er­ker gi­ver kvin­der en for­ny­et ero­tisk, ro­man­tisk form. Det hand­ler ik­ke om pi­ske og kro­ge i lof­tet. Det hand­ler om til­be­del­se og be­un­dring – at vi gi­der gø­re no­get for hin­an­den,« me­ner Jo­an Ør­ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.