Plov­man­dens vog­ter er død

BT - - NAVNE -

mod ham som per­son, for­di han ik­ke var enig med fi­nans­mi­ni­ste­ren. I Jens Ot­to Krags re­ge­rings­tid vil­le fi­nans­mi­ni­ster Per Ha­ek­kerup ha­ve Hof­f­mey­er fjer­net, men det sag­de Krag nej til.

»De før­ste 20 år fo­re­gik i mod­vind, og de sid­ste ti år hav­de jeg med­vind. Den sid­ste pe­ri­o­de var op­mun­tren­de. Nu fo­re­tra­ek­ker folk en sta­bil po­li­tik, og det er godt, for­di man slår øko­no­mi­en i styk­ker med for me­gen in­f­la­tion og ga­elds­stif­tel­se,« sag­de Erik Hof­f­mey­er i et in­ter­view her i avi­sen. Fandt lyk­ken trods mod­gang Selv­om vi for­bin­der ham så sta­er­kt med pen­gepo­li­tik, var der man­ge facet­ter i hans liv, hvor det ik­ke var let. Hans før­ste hu­stru dø­de af kraeft, hans an­den hu­stru, der hav­de va­e­ret gift med fjer­kon­gen og bed­ra­ge­ren Jo­han­nes Pe­ter­sen, be­gik selv­mord. Og­så dat­te­ren be­gik selv­mord.

Men Erik Hof­f­mey­er for­stod at om­fav­ne li­vet, så­dan som det kom.

»Hvis man ser de gan­ge, jeg har haft mod­gang i li­vet, er det sva­ert at si­ge, hvad der har va­e­ret ri­gest el­ler gjort det stør­ste ind­tryk. Det er det, jeg så godt kan li­de ved ta­ois­men; der kom­mer no­get godt el­ler no­get dår­ligt, det be­ty­der på en må­de det sam­me. For­skel­len er ik­ke enorm. Jeg gør mig uma­ge og er en­ga­ge­ret i det, der op­ta­ger mig, og gør det så godt som mu­ligt. No­get lyk­kes og no­get lyk­kes ik­ke.«

Og lyk­ken vend­te ham da hel­ler ik­ke ryg­gen. Kort før sin af­gang fra Na­tio­nal­ban­ken fandt han ka­er­lig­he­den med psy­ko­lo­gen Li­se Ra­fa­el­sen, der var godt syv år yn­gre end han. Hof­f­mey­er var en­ga­ge­ret i man­ge ting, bå­de mens han var na­tio­nal­bank­di­rek­tør og bag­ef­ter. Det strak­te sig li­ge fra at be­va­re tra­e­er til pra­esi­dent for Psy­ki­a­tri­fon­den, og han har og­så va­e­ret for­mand for Dansk Alzhei­mer­forsk­nings Forsk­nings­fond.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.