Ken­dis­fri­sør sprin­ger ud som fil­min­struk­tør

BT - - TV/RADIO -

Han har helt styr på, hvor­dan de kend­tes fri­su­rer og ma­keup ta­ger sig bedst ud, men nu skal han som no­get helt nyt hja­el­pe dem på vej med de­res sku­e­spil og replik­ker.

I hvert fald sprin­ger ken­dis­fri­sø­ren Den­nis Knud­sen ud som bå­de fil­min­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter, frem­går det af en pres­se­med­del­el­se.

Sty­li­sten har al­le­re­de skre­vet et ma­nuskript om en dreng, der som spa­ed får en køns­skif­te­o­pe­ra­tion, og nu skal han og­så selv in­stru­e­re fil­men. Den­nis Knud­sen gla­e­der sig til at kun­ne skri­ve de to nye tit­ler på cv’et og prø­ve kra­ef­ter med en an­den si­de af film­bran­chen.

»De­res ar­bej­de har al­tid fa­sci­ne­ret og im­po­ne­ret mig dybt, og jeg har i man­ge år drømt om, at det en dag skul­le bli­ve mu­ligt for mig at la­ve min egen film,« si­ger han i pres­se­med­del­el­sen.

Fri­sø­ren har sam­ti­dig be­slut­tet sig for at om­struk­tu­re­re sin virk­som­hed, men hans pro­dukt­se­ri­er og fored­rags­virk­som­he­den fort­sa­et­ter, un­der­stre­ger Den­nis Knud­sen, der bå­de er spa­endt og lidt nervøs.

»Jeg er selv­føl­ge­lig nervøs, men jeg gla­e­der mig helt vildt til at ka­ste mig ud i al­le dis­se nye ud­for­drin­ger ik­ke mindst nu hvor jeg er ble­vet en vok­sen mand på 53 år,« si­ger han.

Op­ta­gel­ser­ne til fil­men, der la­ves i sam­ar­bej­de med Zen­tro­pa Film, for­ven­tes at be­gyn­de i sen­som­me­ren 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.