’Han be­ty­der al­ver­den for mig’

BT - - OL I RIO - Fre­de­rik Bar­søe og Sø­ren Paa­ske | fr­ba@bt.dk, spa@sporten.dk

Af na­tur­li­ge år­sa­ger gør ord­s­pro­get ’som brød­re vi de­le’ sig må­ske end­nu me­re ga­el­den­de hos sø­sken­de, der er født sam­me dag. Iføl­ge den 31-årige dan­ske hånd­bold-guld­helt Mor­ten Ol­sen er det og­så til­fa­el­det for ham og hans tvil­lin­ge­bror Ken­neth Ol­sen. De er selvsagt li­ge gam­le, de lig­ner hin­an­den på en prik, og så har de fulg­tes ad gen­nem tykt og tyndt i man­ge år. Isa­er på det sport­s­li­ge plan gik der la­en­ge, før de grun­det om­sta­en­dig­he­der­ne måt­te ’gå hver til sit’.

»Hvis man ser hånd­bold­ma­es­sigt på det, så har vi va­e­ret af sted til al­ting sam­men. Vi har haft den sam­me ud­vik­ling kar­ri­e­re­ma­es­sigt langt hen ad vej­en, vi har vun­det U-VM sam­men, spil­let på klubhold sam­men i man­ge år, og det er egent­lig først her til sidst, hvor jeg tog til ud­lan­det, at vi ik­ke er så me­get sam­men, men per­son­ligt er vi me­get ens. Det si­ger sig selv, når vi er tvil­lin­ger,« sag­de Mor­ten Ol­sen ef­ter gårs­da­gens pres­se­mø­de i Rio.

Sø­sken­de har som of­test ta­et­te bånd og en sa­er­lig ind­byr­des for­stå­el­se, men hos tvil­lin­ger er det ba­re no­get sa­er­ligt, forta­el­ler Mor­ten Ol­sen.

»Vi har sam­me hu­mor og for­står hin­an­den, som nok me­get få men­ne­sker gør. Det fø­les al­tid me­get rart og me­get af­slap­pet, og der er ik­ke det, vi ik­ke kan la­ve sam­men. Han be­ty­der al­ver­den for mig.«

Hvad har det be­ty­det, at I har haft hin­an­den i sto­re de­le af din kar­ri­e­re?

»Det er sva­ert at si­ge, jeg har jo ik­ke prø­vet an­det. Men det er selv­føl­ge­lig rart, at man al­tid har haft en ved sin si­de, og en man al­tid kun­ne støt­te sig til.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.