Derfor har Dan­mark haft suc­ces i Rio

BT - - OL I RIO -

OL-SUC­CES over­skrif­ten ’Dan­mark er bedst i Nor­den’.

Spør­ger man to af dansk idra­ets nu for­hen­va­e­ren­de le­de­re, Kai Holm (DIF-for­mand 1983-2007) og Mi­cha­el An­der­sen (Team Dan­mark-di­rek­tør 2006-2014), om hvor­for det er gå­et så godt, ly­der sva­ret, at suc­ce­sen skyl­des en lang ra­ek­ke fak­to­rer.

»Jeg er li­ge kom­met hjem fra Rio de Ja­neiro. Her ob­ser­ve­re­de jeg en hel fan­ta­stisk dansk holdånd. Det var ty­de­ligt, at vo­res at­le­ter blev in­spi­re­ret af af se hin­an­den gø­re det så godt,« si­ger Kai Holm. Vi er lyk­ke­des op­ti­malt Han var i 1980’er­ne med til at etab­le­re eli­te­o­r­ga­ni­sa­tio­nen Team Dan­mark.

»In­ten­tio­nen var, at dansk idra­et skul­le gø­re det så godt in­ter­na­tio­nalt som mu­ligt. I Rio er rig­tig man­ge ting for de dan­ske at­le­ter gå­et op i en hø­je­re en­hed. Kort sagt: Tin­ge­ne er en­de­lig lyk­ke­des mak­si­malt,« si­ger Kai Holm og til­fø­jer:

»Men vo­res suc­ces skyl­des og­så, at det øko­no­mi­ske fun­da­ment i Team Danmarks støt­te til at­le­ter­ne har va­e­ret i or­den, og at de dan­ske OL­del­ta­ge­re har er­hver­vet sig mas­se­vis af in­ter­na­tio­nal er­fa­ring i kon­kur­ren­cer, der de se­ne­ste år ik­ke mindst har haft Dan­mark som va­ert­sland.«

Mi­cha­el An­der­sen har og­så fulgt de olym­pi­ske Le­ge i Rio med stor in­ter­es­se.

»Man­ge af de dan­ske at­le­ter har jeg jo kendt rig­tig godt, ef­ter­som det kun er halvan­det år si­den, jeg stop­pe­de som Team Dan­mark-di­rek­tør,« si­ger Mi­cha­el An­der­sen.

Han er ik­ke mindst stolt over, at de man­ge dan­ske me­dal­jer er ero­bret Ta­len­t­ud­vik­lin­gen er i Dan­mark i dis­se år im­po­ne­ren­de god. (...) Jeg sy­nes, at vo­res at­le­ter sam­men­lig­net med tid­li­ge­re er ble­vet men­talt sta­er­ke­re i ni for­skel­li­ge sports­gre­ne; at­le­tik, hånd­bold, svøm­ning, bad­min­ton, bryd­ning, cy­kel­sport, ro­ning, ka­jak og sejlsport.

»Det vi­ser en stor mang­fol­dig­hed i dansk idra­et, og at vi for nog­le år si­den gik den rig­ti­ge vej med at kon­cen­tre­re støt­te­mid­ler­ne om de idra­ets­gre­ne, hvor Dan­mark er bedst,« si­ger Mi­cha­el An­der­sen, der og­så er glad for, at man­ge un­ge dan­ske at­le­ter har hen­tet top­pla­ce­rin­ger. Pen­ge ale­ne gør det ik­ke »Ta­len­t­ud­vik­lin­gen er i Dan­mark i dis­se år im­po­ne­ren­de god. Det skyl­des blandt an­det go­de tra­e­ne­re, og at vo­res un­ge at­le­ter går ind til kon­kur­ren­cer­ne med en stor tro på eg­ne ev­ner. Jeg sy­nes, at vo­res at­le­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.