RINGEN KAN SLUTTES

Wil­li­am Kvist og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen har rejst sig og er til­ba­ge. De er til­ba­ge som le­de­reog nøg­le­fi­gu­rer på FC Kø­ben­havns hold. Nu er de og­så til­ba­ge på are­na­en for en af kar­ri­e­rens stør­ste skuf­fel­ser i jag­ten på re­van­che

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT PÅ CYPERN

Den lig­ger der he­le ti­den. Som et styk­ke un­der­la egn in g s mu­sik­ti l en Har­ri­son Ford-film. Til ti­der er den na­e­sten ik­ke til at be­ma­er­ke, men når kli­maks na­er­mer sig, skru­es der helt op for vo­lu­men. Det har den gjort si­den en lod­tra­ek­ning i en by i Schweiz for snart tre uger si­den. ’Den’ er i det­te til­fa­el­de en fod­bold­kamp i august 2009. Men ik­ke en hvil­ken som helst fod­bold­kamp. For FC Kø­ben­havn er det en af klub­bens stør­ste skuf­fel­ser – og for dansk fod­bold star­ten på en for­ban­del­se, der nu har va­ret i na­e­sten syv år.

På GSP Sta­di­um syd for den cypri­o­ti­ske ho­ved­stad, Ni­co­sia, faldt FC Kø­ben­havn den­gang i sen­som­me­ren 2009 på den mest ond­skabs­ful­de manér i dø­ren til det lu­kra­ti­ve og at­trak­ti­ve Cham­pions Le­agu­e­grup­pe­spil. Hol­det, der spa­end­te ben for de dan­ske me­stre, var APOEL.

Kam­pen fra 2009 sid­der fort­sat i bag­ho­ve­det på de fleste med et blåt og hvidt lø­ve­hjer­te, og APOEL og GSP Sta­di­um er ik­ke ble­vet min­dre my­tisk og skra­em­men­de i takt med, at klub­ben og are­na­en de se­ne­ste år og­så er ble­vet en­de­sta­tion og grav­plads for to an­dre dan­ske mester­holds for­håb­nin­ger om en plads i Eu­ro­pas stør­ste klub­tur­ne­ring.

Nu kan spø­gel­set fra 2009 en­ten få ny med­vind – el­ler for­svin­de helt. Det af­ha­en­ger helt og hol­dent af kam­pen i mor­gen, hvor FCK igen ga­e­ster APOEL og GSP Sta­di­um. Igen står en Cham­pions Le­ague-bil­let på spil. Og igen har kø­ben­hav­ner­ne en 1-0-fø­ring med sig til fe­ri­eø­en fra den før­ste kamp i Par­ken.

En stor kamp i hi­sto­ri­en

Med den dag i 2009 var Wil­li­am Kvist og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, mens Tho­mas Dela­ney sad på ba­en­ken. Syv år er gå­et, og bå­de Kvist og Zanka har va­e­ret i ud­lan­det for si­den at ven­de hjem til et nyt FCK-hold. Al­li­ge­vel ka­ster op­gø­ret i slut­nin­gen af sid­ste år­ti fort­sat si­ne skyg­ger.

»For tra­e­ner­tea­met, de fy­si­ske tra­e­ne­re og man­ge af os, der var her den­gang, er det en kamp, vi hu­sker. Og det er en stor kamp i vo­res FCKhi­sto­rie og vo­res FCK-erin­dring. På den ne­ga­ti­ve si­de vel at ma­er­ke. Så kom­mer vi her­ned og vi­ser, vi har la­ert no­get og kom­mer vi­de­re, tror jeg og­så, vi bli­ver ek­stra gla­de,« si­ger Wil­li­am Kvist til BT, mens Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen nu­an­ce­rer:

»Det er ik­ke et hold, der er gen­nem­sy­ret af dét ne­der­lag. Men der er in­gen tvivl om, at vi ved det, og det gør de nye spil­le­re og­så. For folk snak­kerom det ,« for­kla­rer mid­ter­for­svar eren. De man­ge rin­ge For­mår Kvist og Zanka at over­vin­de APOEL på de­res fryg­te­de hjem­me­ba­ne og hja­el­pe FC Kø­ben­havn vi­de­re i Cham­pions Le­ague, vil det ik­ke ba­re for­dri­ve skyg­ger­ne fra 2009. Det vil slut­te en ring, der star­te­de dén ons­dag af­ten.

»Kom­mer vi vi­de­re, kan man godt si­ge, at ringen er slut­tet. Så vil det va­e­re en ek­stra fed for­nem­mel­se at sid­de i bus­sen og si­ge: ’Nu skal jeg ik­ke ta­en­ke på det der sta­dion som et el­ler an­det lor­te­sted. Nu skal jeg ta­en­ke på det som et sted, der har gi­vet mig en god og sjov op­le­vel­se,« si­ger Wil­li­am Kvist.

Men det er ik­ke den ene­ste cir­kel, der kan ful­den­des i mor­gen af­ten. Bå­de Zanka og Kvist for­lod FC Kø­ben­havn i star­ten af det­te år­ti for si­den at ven­de til­ba­ge. Si­den har de ’gen­vun­det’ de­res plad­ser bå­de på ba­nen og i det kø­ben­havn­ske hie­rar­ki, de er ble­vet nøg­le­spil­le­re og har vun­det mester­skab og po­ka­ler. Det ene­ste, de mang­ler, in­den de­res hjem­komst er no­get na­er kom­plet, er en tur i Cham­pions Le­ague.

»Det vil va­e­re fan­ta­stisk og su­per­fedt. Det vil Eu­ro­pa Le­ague og­så va­e­re, for det vil sta­dig va­e­re et skridt fremad. Men Cham­pions Le­ague er selv­føl­ge­lig no­get spe­ci­elt,« si­ger Kvist.

I vej­en for ham og hold­kam­me­ra­ter­ne står én kamp. Ba­re en en­kelt. Men det er en kamp, der kan gø­re en ver­den til for­skel. På grund af ge­vin­sten og hi­sto­ri­en, men og­så per­spek­ti­ver­ne.

»De her kam­pe star­ter rej­ser. Kam­pen mod Ro­sen­borg i 2010 (som brag­te FCK i Cham­pions Le­ague, red.) star­te­de en rej­se i Cham­pions Le­ague og før­te en mas­se af os til ud­lan­det. Stå­le kom af­sted, jeg kom af­sted, Oscar Wendt kom af­sted og Zde­nek Po­spech kom af­sted. Al­le mu­li­ge kom af­sted, og Jes­per Grønkja­er slut­te­de af på den bed­ste mu­li­ge må­de. På al­le mu­li­ge må­der er det nog­le kam­pe, der gør det sjove­re. En­ten luk­ker de no­get af, el­ler og­så star­ter de en rej­se,« slut­ter Wil­li­am Kvist.

Det er ik­ke en hvil­ken-som-helst kamp, der spar­kes i gang i mor­gen klok­ken 20.45 dansk tid.

Kom­mer vi her­ned og vi­ser, vi har la­ert no­get og kom­mer vi­de­re, tror jeg og­så, vi bli­ver ek­stra gla­de Wil­li­am Kvist Kom­mer vi vi­de­re, kan man godt si­ge, at ringen er slut­tet. Så vil det va­e­re en ek­stra fed for­nem­mel­se at sid­de i bus­sen og si­ge: ’Nu skal jeg ik­ke ta­en­ke på det der sta­dion som et el­ler an­det lor­te­sted. Nu skal jeg ta­en­ke på det som et sted, der har gi­vet mig en god og sjov op­le­vel­se, Wil­li­am Kvist

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.