Sejr til hol­det i hul­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORLØSNING hel­ler ik­ke skjul på, hvor me­get sej­ren be­tød for hol­det.

»For mit ved­kom­men­de er det en af de bed­ste sej­re i min kar­ri­e­re. Vi har sim­pelt­hen va­e­ret ne­de i et hul, og så be­ty­der den­ne sejr ba­re så me­get. Den skal der byg­ges vi­de­re på. Det er ut­ro­ligt fedt,« sag­de Jep­pe An­der­sen til TV3 Sport ef­ter kam­pen.

Fra an­den halv­legs start ind­skif­te­de Es­b­jerg den tid­li­ge­re su­per­ligapro­fil Mads Hvil­som, som net­op er hen­tet på lån. Han skul­le bru­ge fem mi­nut­ter, før han med et rig­tigt an­gri­ber­mål brag­te Es­b­jerg i front 2-1. Men al­le­re­de få mi­nut­ter ef­ter gik det dog galt igen for Es­b­jerg, da Jo­an Si­mun Ed­munds­son bra­ge­de et fris­park ind bag Jep­pe Højb­jerg. »Et ka­em­pe boost« Ve­stjy­der­ne figh­te­de det bed­ste, de hav­de la­ert, og ef­ter et klod­set bold­tab fra net­op før­om­tal­te Ed­munds­son end­te bol­den ved Bjørn Paul­sen, der dyg­tigt og re­so­lut send­te bol­den op i høj­re må­l­hjør­ne til slut­re­sul­ta­tet 3-2.

Der var ik­ke man­ge, der var ue­ni­ge i, at det så ma­er­kva­er­digt ud, da Es­b­jerg kort før sa­e­son­star­ten valg­te TIRS­DAG 23. AUGUST 2016 Vi har sim­pelt­hen va­e­ret ne­de i et hul, og så be­ty­der den­ne sejr ba­re så me­get Jep­pe An­der­sen, Es­b­jerg at fy­re tra­e­ner Jo­nas Dal. Og ni da­ge før før­ste kamp mod FC Kø­ben­havn valg­te klub­ben at of­fent­lig­gø­re den nye ch­eftra­e­ner, Co­lin Todd. Sa­er­ligt han var en let­tet mand oven på sej­ren.

»Vi har få­et me­get kri­tik. Når man ta­ber i fod­bold, bli­ver det me­get sva­ert. Jeg har la­en­ge følt, at vi har va­e­ret li­ge ved at ven­de det rundt. Rent psy­ko­lo­gisk er det her et ka­em­pe boost for spil­ler­ne. Jeg har li­ge for­talt dem i om­kla­ed­nings­rum­met, at det var helt fan­ta­stisk, og at de nu ba­re skal ny­de det, for det fortje­ner de,« lød det fra Es­b­jerg-tra­e­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.