DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den hi­sto­ri­ske OL-guld­me­dal­je til de dan­ske hånd­bold­her­rer søn­dag af­ten blev en dyr af­fa­e­re for book­ma­ke­ren Nor­di­cBet. De rød-hvi­de var nem­lig ret så un­der­tip­pe­de før kam­pen mod de fran­ske stjer­ner og det gav så­le­des od­ds 4,15 på dansk sejr.

He­le 33 pro­cent af al­le ind­skud i Dan­mark kom på sejr til de rød-hvi­de, og da fi­na­len om­sat­te gan­ske pa­ent, end­te det med at bli­ve et sekscif­ret be­løb, som Nor­di­cBet tab­te.

»Hånd­bold­fi­na­len er et klas­sisk ek­sem­pel på, at det nog­le gan­ge be­ta­ler sig at spil­le med hjer­tet. Dan­sker­ne var mar­kan­te un­der­dogs, og ud fra en kold ana­ly­se var det nok og­så kor­rekt. Men hel­dig­vis hand­ler sport ik­ke kun om sta­ti­stik­ker. Fø­lel­ser, gejst, dags­form og sam­men­hold er og­så en del af lig­nin­gen, og det blev ud­slags­gi­ven­de i fi­na­len,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.