26. august 2009, GSP Sta­di­um i Ni­co­sia

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn vin­der hjem­me i Par­ken med 1-0 over APOEL, men re­tur­kam­pen på Cypern går over i hi­sto­ri­en, da de dan­ske me­stre i et in­fer­no af larm, kon­tro­ver­si­el­le dom­mer­ken­del­ser og chi­ka­ne­ren­de bold­dren­ge ta­ber med 1-3. Al­le­re­de ef­ter to mi­nut­ter kom­mer FCK bag­ud, og da hol­de­ne går til pau­se, har cypri­o­ter­ne det re­sul­tat, de skal bru­ge. De tra­ek­ker derfor ti­den i he­le 2. halv­leg til stor fru­stra­tion for de dan­ske mod­stan­de­re. FCK kan ik­ke få re­du­ce­ret yder­li­ge­re og det, der lig­ner en sik­ker tur i Cham­pions Le­ague, skyl­les ud i Mid­del­ha­vet. FCK sa­et­tes sam­ti­dig un­der øko­no­misk pres, da klub­ben går glip af et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og Wil­li­am Kvist spil­ler beg­ge fra start på GSP Sta­di­um, der og­så la­eg­ger gra­es­strå til mor­gen­da­gens op­gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.