Brø­let To ind­brud på ba­re én uge

For­ri­ge we­e­kend hav­de tid­li­ge­re tv-va­ert Lot­te Thor ind­brud i sin bil. Ty­ve­ne stak af med et fast­mon­te­ret navi­ga­tions an­la­eg. Og nu har bilty­ve slå­et til igen

BT - - NYHEDER - Jes­per Bruun Chri­sti­an­sen | jchr@bt.dk

De ter g r ae n se over­skri­den­de. De ter jos k et­na e sten li­ge ude for­an vo­res hus, mens jeg og min fa­mi­lie har lig­get og so­vet. Og man fø­ler sig og­så over­vå­get, for ty­ve­ne kom jo til­ba­ge

Nor­malt ly­der ord­s­pro­get: ’En ulyk­ke kom­mer sja­el­dent ale­ne’. Men for den tid­li­ge­re tv-va­ert Lot­te Thor bur­de or­det ’ulyk­ke’ må­ske sna­re­re er­stat­tes med or­det ’ind­brud’.

I hvert fald har hun to gan­ge på blot en en­kelt uge va­e­ret ud­sat for ind­brud sin bil, mens den var par­ke­ret for­an hjem­me­ti Gen­tof­ten­ord­for Kø­ben­havn, hvor hun bor med sin mand og par­rets to børn.

Beg­ge gan­ge har ty­ve­ne smadret ena f bi­lens­ru­dero ger­rendt med navi­ga­tion san la eg g et.

»Jeg sy­nes, det er gra­en­se­over­skri-den­de. Det er jo sket na­e­sten li­ge ude for­an vo­res hus, mens jeg og min fa­mi­lie har lig­get og so­vet. Og man fø­ler sig og­så over­vå­get, for ty­ve­ne kom jo til­ba­ge na­e­sten li­ge så snart, jeg hav­de få­et min bil hjem fra va­er­k­ste­det,« forta­el­ler Lot­te Thor til BT.

Lot­te Thor har ef­ter­føl­gen­de va­e­ret ikon­tak­t­med bå­desi t for­sik­rings­sel­skab­samt Nords ja­el lands Po­li­ti, der beg­ge har for­kla­ret, at net­op navi­ga­tion san la ege­ri høj­kurs blandt kri­mi­nel­le, der må­l­ret­tet går ef­ter bi­ler af isa­er det ty­ske ma­er­ke Volkswa­gen, som og­så Lot­te Thor er ejer af.

Navi­ga­tion og dy­re sol­bril­ler

Ved det før­ste ind­brud for lidt me­re end to uger si­den fik Lot­te Thor ik­ke blot stjå­lets it navi­ga­tion san la eg. Her for­svandt og­så et par dy­re sol­bril­ler, som lå i bi­len. Her­ef­ter måt­te hun af­le­ve­re sin bil på va­er­k­sted, hvor der bå­de­b­le v in­stal­le­ret et nyt­navi­ga­tions an la ego g mon­te­re­ten ny si­der­u­de.

Ef­ter fem da­ge fik hun sin bil re­tur, men der skul­le kun gå yder­li­ge­re to døgn, in­den Lot­te Thor i we­e­ken­den igen blev mødt af sy­net af knust glas og mangl en­de­navi­ga­tion san la eg.

»Jeg tro­e­de na­er­mest, at jeg så sy­ner. Jeg hav­de li­ge få­et min bil til­ba­ge, og så var der glas­skår over det he­le én gang til,« si­ger Lot­te Thor.

I an­den om­gang var­de t dog ude­luk­ken­de bi­lens­navi­ga­tions an la eg, som ty­ve­ne tog med sig.

Som en kon­se­kvens af ind­brud num­mer to har Lot­te Thor nu ta­enkt sig at få in­stal­le­ret ty­ve­ri­a­larm i bi­len i håb om at for­hin­dre fle­re ube­ha­ge­li­ge ind­brud.

»Man sover lidt dår­li­ge­re om nat­ten, og mi­ne børn sy­nes jo og­så, at det er uhyg­ge­ligt. Det er helt ab­surd, for jeg aner jo ik­ke, om det kom­mer til at ske igen. Men jeg kan jo ik­ke sid­de på lur hver nat og ven­te på, om de slår til igen. For­sik­rings­sel­ska­bet fo­re­slog, at jeg kun­ne over­ve­je at par­ke­re et an­det sted, men jeg vil sim­pelt­hen ik­ke bø­je mig for det her. Der må va­e­re gra­en­ser for, hvad man skal fin­de sig i,« si­ger Lot­te Thor.

BT har for­ga­e­ves ret­tet hen­ven­del­se til Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

FOTO: ANDERS DEBEL HANSEN

Po­li­ti­et og for­sik­rings­sel­ska­bet har beg­ge for­talt Lot­te Thor, at kri­mi­nel­le går må­l­ret­tet ef­ter navi­ga­tions­an­la­eg mon­te­ret isa­er i bi­ler af ma­er­ket Volkswa­gen.

Ind­brud num­mer ét: Navi­ga­tions­an­la­eg­get er va­ek.

Ind­brud num­mer to: Glas­skår over det he­le – og navi­ga­tions­an­la­eg­get er va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.