SKOLESTARTSTILBUD

BT - - NYHEDER -

Kids’ News skri­ver om de sto­re, ak­tu­el­le nyhe­der fra den voks­ne dags­or­den på en må­de, så børn be­gri­ber dem. Sam­ti­dig forta­el­ler vi de vig­tig­ste nyhe­der fra bør­ne­nes egen ver­den og brin­ger sjove, un­der­hol­den­de og po­si­ti­ve hi­sto­ri­er. Kids’ News gi­ver børn ny vi­den, hja­el­per dem med la­e­se­tra­e­ning, gør det nem­me­re at snak­ke med voks­ne om ak­tu­el­le nyhe­der, in­vi­te­rer til for­dy­bel­se og er hyg­ge­lig at la­e­se med si­ne fora­el­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.