Am­bu­lan­ce an­gre­bet fra mo­tor­vejs­bro

BT - - NYHEDER -

og hvor­dan han i gi­vet fald kan und­vi­ge.

En af­ten for tre uger si­den ved 18.30-ti­den blev han nem­lig of­fer for noget, der kun­ne ha­ve ko­stet ham li­vet.

»Der ly­der et ka­em­pe brag, og vi tro­e­de, at en fugl el­ler et an­det dyr hav­de ramt am­bu­lan­cen. Så vi stop­pe­de straks op for at se, om vi hav­de ramt el­ler sår­et et dyr. Men det er ty­de­ligt, at der er en or­dent­lig bu­le i bi­len ef­ter en sten, for der skal vir­ke­lig noget gods til for at la­ve så­dan et ma­er­ke,« forta­el­ler han til BT.

Ha­en­del­sen ske­te ved mo­tor­vejs­bro­en ved Vis­sen­b­jerg på Fyn ved Søn­der­sø­vej li­ge ved Ra­ste­plads Kil­deb­jerg Nord. Det er den na­e­ste bro få ki­lo­me­ter ve­st­på ef­ter den bro, hvor en 33-årig mor fra Tys­kland mi­ste­de li­vet, da en 30 ki­lo tung sten ram­te hen­des bil, som hun sad i med sin fe­måri­ge søn og 36-åri­ge ka­e­re­ste. Det ske­te un­der mo­tor­vejs­bro­en ved Lan­ge­sø­vej. Der ly­der et ka­em­pe brag, og vi tro­e­de, at en fugl el­ler et an­det dyr hav­de ramt am­bu­lan­cen

Der­med er det mindst den sjet­te epi­so­de på Fyn ba­re i år, hvor der er ble­vet ka­stet tun­ge ting på bi­ler, der kø­rer på mo­tor­vej­en. Der har og­så va­e­ret en epi­so­de ved Sil­ke­borg og ved Ring­s­ted i det, der lig­ner en livs­far­lig trend. Sinds­syg hand­ling Hel­dig­vis var der ik­ke pa­tien­ter i am­bu­lan­cen, men det kun­ne der li­ge så godt ha­ve va­e­ret. Og selv­om am­bu­lan­ce­fø­re­ren og hans kol­le­ga ik­ke kun­ne se ste­nen, da de var kørt lidt va­ek fra ste­det for at kun­ne hol­de ind til si­den, er Hen­rik Ha­chel ik­ke i tvivl om, at det var en sten, der ram­te. Der kom en stor bu­le i stol­pen på bi­len, som el­lers er enormt hård­før, så det har va­e­ret en tung sten.

»Hvis den hav­de ramt ba­re fem cen­ti­me­ter til den an­den si­de, så hav­de jeg må­ske mi­stet min ven. El­ler den kun­ne va­e­re gå­et ned gen­nem sol­ta­get og ha­ve ramt en pa­tient.«

En an­den mu­lig­hed kun­ne va­e­re, at fø­re­ren var ble­vet for­s­kra­ek­ket og var kørt i grøf­ten ef­ter stenka­stet. Hen­rik Ha­chel sy­nes, det er me­get ube­ha­ge­ligt, at stenka­ste­re går ef­ter am­bu­lan­cer.

»Det er, som om folk har mi­stet respek­ten. Det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, at vi, der prø­ver at red­de men­ne­ske­liv, selv kan ri­si­ke­re at bli­ve slå­et ihjel, for så er der ik­ke no­gen til at red­de an­dre.«

Han me­ner ik­ke, det er dren­ge­stre­ger, og har fuld for­stå­el­se for, at po­li­ti­et ik­ke be­trag­ter dra­bet på den 33-åri­ge kvin­de som dren­ge­stre­ger, men som over­lagt drab.

»Det er li­ge så sinds­sygt som at gå ind i en nat­klub med en AK-47 og sky­de men­ne­sker ned. Her sky­der de så ba­re med sten i ste­det,« si­ger han og hen­vi­ser til, at en ho­mo­klub i Fl­o­ri­da for ny­lig blev ramt af et ter­r­or­an­greb, da en per­son gik ind og skød og dra­eb­te 49 men­ne­sker.

Hen­rik Ha­chel har ik­ke meldt epi­so­den til po­li­ti­et, da han har er­fa­ring med, at de ik­ke har tid til at ef­ter­for­ske det, men det er ik­ke noget, som BT har få­et be­kra­ef­tet af po­li­ti­et.

Po­li­ti­et har re­gi­stre­ret i alt syv epi­so­der med stenkast mod bi­ler i 2016, men der kan va­e­re fle­re, hvis ik­ke al­le er ble­vet an­meldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.