Me­get sva­ert at sik­re bro­er

BT - - NYHEDER -

FOREBYGGELSE Kil­deb­jerg er en af de stør­ste ra­ste­plad­ser i Dan­mark. an­det højt op over et hegn el­ler an­den af­ska­erm­ning, klip­pe hul el­ler noget helt tred­je.

Og da der er ført ik­ke fa­er­re end 807 bro­er hen over de dan­ske mo­tor­ve­je og der­til 49 bro­er, hvor der pas­se­rer tog hen over mo­tor­vejs­net­tet, er det ale­ne på grund af om­fan­get en ek­stremt stor – og der­med ek­stremt dyr – op­ga­ve.

»Vi har va­e­ret in­de og vur­de­re, hvad der rent fy­sisk kan la­de sig gø­re for at sik­re sig bedst mu­ligt mod, at der bli­ver ka­stet noget ned fra bro­er­ne. Vi har bl.a. set på, om vi kan sa­et­te hegn op. Nog­le har og­så va­e­ret in­de på, om man kan op­sa­et­te over­våg­nings­ka­me­ra­er. Li­ge nu har vi ik­ke en pra­e­cis af­kla­ring af, hvor­dan det i gi­vet fald vil kun­ne gø­res, men der kan gø­res noget. Men det vil bli­ve sa­er­de­les van­ske­ligt at sik­re sig fuld­sta­en­dig. Det er nok sna­re­re vilj­en til at ka­ste ting ned, der skal sa­et­tes ind på,« si­ger Erik Sto­klund Lar­sen, om­rå­de­chef i Vej­di­rek­to­ra­tet, til BT. Drab får kon­se­kven­ser Alt ty­der på, at der vil bli­ve la­vet en el­ler an­den form for sik­ring på Lan­ge­sø­vej-bro­en, der fø­rer hen over Fyn­s­ke Mo­tor­vej mel­lem Blom­men­s­lyst og Vis­sen­b­jerg.

Det sker som kon­se­kvens af ik­ke mindst den fryg­te­li­ge hand­ling, der nat­ten til søn­dag med­før­te en vold­som død for en 33-årig tysk kvin­de, da en el­ler fle­re end­nu ukend­te ger­nings­ma­end ka­ste­de en 30 ki­lo tung be­ton­fli­se ned oven­fra.

Fli­sen ram­te ulyk­ke­lig­vis di­rek­te gen­nem fron­tr­u­den og dra­eb­te kvin­den, mens hen­des 36-åri­ge mand blev al­vor­ligt kva­e­stet. Hans til­stand er sta­dig kri­tisk men sta­bil.

Par­rets fe­måri­ge søn, som sad fastspa­endt på bags­a­e­det, slap uden fy­si­ske mén. Men dren­gen skal alt­så nu vok­se op uden sin mor.

»Indtil vi­de­re af­ven­ter Fyns Po­li­tis rap­port på det, der er fo­re­gå­et. Og så ta­ger vi stil­ling til, hvor­dan vi gri­ber det an,« si­ger Erik Sto­klund Lar­sen.

For tre uger si­den blev am­bu­lan­ce­fø­rer Hen­rik Han­cel ramt af en sten, da han kør­te un­der mo­tor­vejs­bro­en ved Søn­der­sø­vej vest for den sto­re ra­ste­plads Kil­deb­jerg. Hans am­bu­lan­ce fik en bu­le. Søn­dag dø­de en 33-årig tysk kvin­de, da en be­ton­klods på me­re end 30 ki­lo ram­te ned i hen­des bil. Klod­sen blev ka­stet fra mo­tor­vejs­bro­en ved Lan­ge­sø­vej, som lig­ger li­ge ved ra­ste­plad­sen Kil­deb­jerg. Ken­neth Schrø­der kør­te un­der mo­tor­vejs­bro­en ved Speds­b­jerg­vej, da der blev ka­stet en stor tra­e­stam­me ned på vej­en. Bi­len blev ik­ke ramt, men Ken­neth Schrø­der kør­te hen over tra­e­stam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.