Hver tred­je le­ver med smerter

BT - - NYHEDER -

FOLKESYGDOM Øm­hed i skul­dre­ne, smerter i ryg­gen el­ler mu­searm. Mil­li­o­ner af dan­ske­re har ondt i led og mus­k­ler, og of­te ram­mer smer­ter­ne fle­re for­skel­li­ge ste­der i krop­pen på sam­me tid, kon­klu­de­rer en ny un­der­sø­gel­se.

He­le 30 pro­cent af dan­sker­ne i ar­bej­de har haft smerter i me­re end tre kro­p­s­re­gio­ner i lø­bet af de se­ne­ste fi­re uger, vi­ser forsk­nings­pro­jek­tet fra Ar­bejds­me­di­cinsk Kli­nik Her­ning, der byg­ger på op­lys­nin­ger fra fle­re end 3.500 er­hvervsak­ti­ve bor­ge­re i al­de­ren 17 til 65 år.

Pro­fes­sor og smer­te­for­sker Lars Arendt-Ni­el­sen be­kra­ef­ter un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter.

»Hvis man har smerter i én re­gion, sker der of­te det, at ner­ve­sy­ste­met re­a­ge­rer på en må­de, så det fak­tisk bli­ver me­re føl­somt over for smerter i an­dre re­gio­ner. En mu­searm, der star­ter i en en­kelt mu­skel, kan bre­de sig til he­le ar­men og skul­de­ren, li­ge­som slid­gigt i kna­e­et kan bre­de En mu­searm, der star­ter i en en­kelt mu­skel, kan bre­de sig til he­le ar­men og skul­de­ren, li­ge­som slid­gigt i kna­e­et kan bre­de sig til me­re dif­fu­se smerter, der kan ma­er­kes i langt stør­re om­rå­der sig til me­re dif­fu­se smerter, der kan ma­er­kes i langt stør­re om­rå­der,« for­kla­rer pro­fes­sor Lars Arendt-Ni­el­sen fra In­sti­tut for Me­di­cin og Sund­heds­tek­no­lo­gi ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Han kal­der kroniske smerter for et »vold­somt« om­fat­ten­de pro­blem i Dan­mark.

»I Dan­mark har mel­lem 15 og 20 pro­cent af be­folk­nin­gen kroniske smerter. Det er vold­somt man­ge. Og det har bå­de kon­se­kven­ser for sam­fun­det og den en­kel­te per­son,« si­ger Lars Arendt-Ni­el­sen. Ri­si­ko for sy­ge­mel­din­ger En af kon­klu­sio­ner­ne i den nye un­der­sø­gel­se er, at ri­si­ko­en for sy­ge­fra­va­er øges, når man op­le­ver smerter fle­re for­skel­li­ge ste­der i krop­pen.

»Det er re­la­tivt få, der har en iso­le­ret smer­te­pro­ble­ma­tik – og alt­så kun har ondt ét sted. Jo fle­re de­le af krop­pen, man har ondt i, jo stør­re ri­si­ko er der for sy­ge­fra­va­er,« si­ger Sø­ren Mo­se, der er ad­junkt og fy­si­o­te­ra­pe­ut på Ar­bejds­me­di­cinsk Kli­nik i Her­ning, iføl­ge Vi­den­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø.

Hvis man f.eks. bå­de har ondt i ar­men, be­net og ho­ve­d­et, er det isa­er det lan­ge sy­ge­fra­va­er, man bli­ver ramt af, for­kla­rer Sø­ren Mo­se.

»Ten­den­sen er me­get sta­erk i for­hold til det lan­ge sy­ge­fra­va­er, men der er og­så stør­re ri­si­ko for at få kor­te­re­va­ren­de sy­ge­fra­va­er.«

Lars Arendt-Ni­el­sen me­ner, at der er be­hov for en na­tio­nal hand­le­plan på smer­te-om­rå­det.

»Po­li­tisk set er der na­tio­na­le hand­lings­pla­ner in­den for f.eks. di­a­be­tes, hjer­te-kar-syg­dom­me og can­cer. Men hvis man la­eg­ger al­le de pa­tien­ter sam­men, er der fa­er­re af dem end pa­tien­ter med kroniske smerter. Og vi ved, at det har den kon­se­kvens, at vi mi­ster over en mil­li­on ar­bejds­da­ge om året, for­di folk må sy­ge­mel­de sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.