Så­dan hånd­te­rer du smerter

BT - - NYHEDER -

Hold krop­pen i gang Hol­der man sig fy­sisk ak­tiv, selv­om man har ondt i mus­k­ler og led, kan det i man­ge til­fa­el­de for­hin­dre, at smerter og be­sva­er ud­vik­ler sig til ned­sat funk­tions­ev­ne og sy­ge­fra­va­er. Lav øvel­ser Få mi­nut­ters tra­e­ning tre gan­ge om ugen kan va­e­re nok. Det kan f.eks. va­e­re tra­e­ning med ela­stik el­ler hånd­va­eg­te. Fort­sa­et med at gå på ar­bej­de Fy­sisk ak­ti­vi­tet har en po­si­tiv ef­fekt på smerter i mus­k­ler og led. Der­for hja­el­per det at hol­de sig i gang og gå på ar­bej­de i det om­fang, det er mu­ligt, når man har ondt. Va­er ik­ke ban­ge for at be­va­e­ge dig Selv­om man har ondt, kan man godt va­e­re fy­sisk ak­tiv uden at be­la­ste mus­k­ler og led alt for me­get. F.eks. ved at gå, cyk­le, svøm­me og gen­nem de fle­ste dag­lig­dags ak­ti­vi­te­ter. Det vig­ti­ge er, at man ik­ke bli­ver ban­ge for at be­va­e­ge sig. Find den ty­pe ak­ti­vi­tet som pas­ser til dig Det er ik­ke mu­ligt at si­ge, at en ty­pe fy­sisk ak­ti­vi­tet er bed­re end an­dre, når man har ondt i mus­k­ler og led. Og da det er for­skel­ligt, hvil­ken ty­pe fy­sisk ak­ti­vi­tet som pas­ser til hvem, skal man fin­de de ak­ti­vi­te­ter, der pas­ser til én selv. Kil­de: Vi­den­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.