Han tje­ner fedt på flygt­nin­ge

I lø­bet af de se­ne­ste to år har sven­ske Leif-Ivan Karls­son tjent me­re end 100 mil­li­o­ner kro­ner på at hu­se flygt­nin­ge og mi­gran­ter

BT - - NYHEDER - DEN ENES DØD . . .

Jan­te­lovs­fol­ke­ne er of­te so­ci­al­de­mo­kra­ter og før­tids­pen­sio­ni­ster. De har tid til at va­e­re mis­un­de­li­ge Leif-Ivan Karls­son

Den sven­ske sel­ver­kla­e­re­de su­pe­ren­tre­pre­nør og re­a­li­ty-mil­li­o­na­er Leif-Ivan Karls­son le­ver et liv i over­dre­ven luksus tak­ket va­e­re knap 700 af de flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der er kom­met til Sve­ri­ge i de se­ne­ste par år.

Ud la­en d in­ge sty­rel­sen i Sve­ri­ge– Mi­gra­tions­ver­ket – har i lø­bet af de se­ne­ste to år ud­be­talt 140 mil­li­o­ner sven­ske skat­te­kro­ner (ca. 110 mio. kro­ner) til Leif-Ivan Karls­son gen­nem hans fir­ma Kult­ham­mar AB, der hu­ser 672 flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

Det skri­ver den sven­ske avis Expres­sen, der har gran­sket rig­man­dens ind­ta­egtskil­der i an­led­nin­gen af et kom­men­de re­a­li­ty-pro­gram om ham og hans fa­mi­lie på svensk TV3.

Trods Leif-Ivan Karls­sons vil­lig­hed til at stil­le sit liv i sus og dus til skue, har han ik­ke øn­sket at ta­le med den sven­ske avis’ jour­na­li­ster om sin rol­le i den sven­ske flygt­nin­ge­in­du­stri. Han er­ken­der dog, at han er ’en hja­el­pen­de hånd i sam­fun­det’.

»Jeg ar­bej­der en lil­le smu­le med det, men jeg er ik­ke sa­er­ligt ak­tiv,« si­ger han.

Den an­se­e­li­ge dagsløn på 200.000 sven­ske kro­ner gen­nem de sid­ste to år har sik­ret Leif-Ivan Karls­son en ga­ra­ge fuld af ekso­ti­ske sport­s­vog­ne, en spe­ed­båd i mil­li­onklas­sen og en guld­belagt tro­ne i sin 700 kva­drat­me­ter sto­re vil­la, der lig­ger i by­en Tul­lin­ge cir­ka 20 ki­lo­me­ter syd­vest for Sto­ck­holm.

For­hol­de­ne for de ind­kvar­te­re­de til­kom­ne på Kult­ham­mar ABs to cen­tre står imid­ler­tid i skarp kon­trast til hans overdå­di­ge luksus­liv.

Det ene cen­ter lig­ger i by­en Fa­ger­s­ta, og her bor der fle­re hund­re­de flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

30 men­ne­sker de­ler ét toilet

Det sto­re an­tal men­ne­sker på be­ske­den plads be­ty­der, at der sover op mod syv per­so­ner i kø­je­sen­ge i va­e­rel­ser på 20 kva­drat­me­ter, mens en­kel­te må over­nat­te i byg­nin­gens køk­ken.

For at mak­si­me­re sin ind­ta­egt har den sne­di­ge for­ret­nings­mand des­u­den kun an­sat prak­ti­kan­ter ved si­ne fa­ci­li­te­ter, der rum­mer få mu­lig­he­der for at gå i bad og be­sør­ge. Så­le­des skal 30 per­so­ner de­les om ét toilet. Flygt­nin­ge­nes vil­kår hol­der ik­ke Leif-Ivan Karls­son vå­gen om nat­ten. Hvad der vir­ke­lig kan gå den 56-åri­ge mand på ner­ver­ne, er helt an­dre grup­per af men­ne­sker.

»Jan­te­lovs fol­ke­ne er of­te so­ci­al­de­mo­kra­ter og før­tids­pen­sio­ni­ster. De har tid til at va­e­re mis­un­de­li­ge,« si­ger han og forta­el­ler, at det sa­er­ligt er hans båd til 10 mio. sven­ske kro­ner, der kan få folk med min­dre bank­bø­ger end hans til at hid­se sig op.

FOTO: TV3

Leif-Ivan Karls­son har en for­gyldt tro­ne i sin 700 kva­drat­me­ter sto­re vil­la.

FOTO: TV3

Karls­son får vind i hå­ret i sin båd til 10 mil­li­o­ner sven­ske kro­ner, mens flygt­nin­ge og mi­gran­ter un­der tran­ge kår st­u­ves sam­men på hans ejen­dom­me.

An­dreas Bach Hou­gaard | ahou@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.