End­nu fle­re mil­li­ar­der tabt til skat­tesvin­del

BT - - NYHEDER -

Skat har gen­nem­gå­et sa­ger­ne om ulov­lig re­fu­sion af ud­byt­teskat og fun­det svin­del for yder­li­ge­re fle­re mil­li­ar­der kro­ner. Det op­ly­ser Skat på sin hjem­mesi­de.

En gen­nem­gang af udbytte re­fu­sio­ner­ne vi­ser, at det sam­le­de, for­mode d etabø­ge­s­med 3,2 mil­li­ar­der kro­ner til 12,3 mil­li­ar­der kro­ner.

»Det er sør­ge­ligt, at den dan­ske statskas­se og der­med al­le de lovly­di­ge skat­te­bor­ge­re er ble­vet svind­let for så vold­somt et be­løb.

Vi har he­le ti­den vidst, at det en­de­li­ge svin­del­be­løb kun­ne vok­se yder­li­ge­re, og det er så desva­er­re ble­vet be­kra­ef­tet nu. Det ene­ste, jeg kan gla­e­de mig over, er, at vi nu kan sa­et­te et punk­tum for den­ne sag,« med­del­er skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V).

Skat op­ly­ser, at Bag­mand­spo­li­ti­et i sam­ar­bej­de med an­dre po­li­ti­styr­ker har in­de­fros­set 2,1 mil­li­ar­der kro­ner på uden­land­ske bank­kon­ti, der for­modes at stam­me fra svind­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.