Mil­li­ar­der til Uf­fe og an

BT - - NYHEDER -

KRAEFTPLANEN I ÅRSTAL 2000: Ud­byg­ning af be­hand­lings­ka­pa­ci­te­ten på bl.a. ke­mo- og strå­le­om­rå­det samt bed­re mu­lig­he­der for at få eks­pe­ri­men­tel kra­eft­be­hand­ling. Bud­get: 1,4 mia. kr. 2005: Ud­byg­ning af skan­n­er­ka­pa­ci­te­ten, ind­fø­rel­se af så­kald­te for­løbs­pak­ker for at und­gå unø­dig ven­te­tid samt etab­le­ring af et lands­da­ek­ken­de scre­e­nings­pro­gram for bryst­kra­eft. Bud­get: 1,1 mia. kr. 2010: Ret­nings­linjer for ud­red­ning af pa­tien­ter, der mø­der op hos la­e­gen med symp­to­mer på kra­eft, scre­e­nings­pro­gram for tarm­kra­eft samt øget hja­elp til dem, der le­ver med en kra­eft­syg­dom. Bud­get: 812 mio. kr. 2016: I år skal der fo­kus på at ud­byg­ge be­hand­lings­ka­pa­ci­te­ten, her­un­der ind­køb af nye scan­ne­re og strå­le­ka­no­ner. Der­u­d­over er der fo­kus på at sik­re, at den en­kel­te kra­eft­pa­tient til­de­les én la­e­ge, der er an­svar­lig for be­hand­lin­gen. Bud­get: 2,2 mia. kr. fel­ter. Hen­sig­ten er at ’frem­tids­sik­re’ kra­ef­t­om­rå­det, så man ik­ke hav­ner i sam­me si­tu­a­tion som om­kring årtu­sin­de­skif­tet, hvor man hav­de for­sømt at ud­byg­ge ka­pa­ci­te­ten. Kon­se­kven­sen var me­get lan­ge ven­te­ti­der på selv de mest ele­men­ta­e­re un­der­sø­gel­ser og be­hand­lin­ger, hvil­ket be­tød, at pa­tien­ter i pe­ri­o­der måt­te sen­des til Tys­kland og Sve­ri­ge for at få liv­red­den­de strå­le­be­hand­ling.

Der kom­mer og­så pen­ge til en bed­re så­kaldt pal­li­a­tiv ind­sats til uhel­bre­de­ligt sy­ge kra­eft­pa­tien­ter i den sid­ste fa­se, li­ge­som der skal va­e­re bed­re mu­lig­he­der for be­hand­ling i el­ler ta­et på hjem­met. På dags­or­de­nen kom­mer og­så, at pa­tien­ter­ne og de­res på­rø­ren­de i hø­je­re grad skal ind­dra­ges i be­hand­lings­for­lø­bet, og at sund­heds­va­e­se­net skal bli­ve bed­re til at ud­nyt­te den »ene­stå­en­de« vi­den, som kra­eft­pa­tien­ter­ne har om de­res egen si­tu­a­tion.

»Vi skal lyt­te me­re til pa­tien­ter­nes go­de og dår­li­ge op­le­vel­ser og ta­ge dem me­re med på råd i be­hand­lin­gen,« si­ger Sop­hie Løh­de.

Des­u­den ind­fø­res der en ord­ning med en pa­tien­tansvar­lig la­e­ge, der får til op­ga­ve at fun­ge­re som tov­hol­der og sik­re, at der er sam­men­ha­eng i for­lø­bet for den en­kel­te pa­tient. Iføl­ge sund­heds­mi­ni­ste­ren hø­rer man desva­er­re i dag for of­te, at kra­eft­pa­tien­ter op­le­ver, at der mang­ler sam­men­ha­eng i de­res be­hand­lings­for­løb, og at de fø­ler sig som ka­ste­bol­de i sund­heds­va­es­net. Føl­te sig helt ale­ne Det er en fø­lel­se, som 74-åri­ge Uf­fe Eskild­sen ken­der. Han er selv­sta­en­dig og i fa­erd med at over­dra­ge sin virk­som­hed, og så er han, som han selv be­skri­ver det: ’pro­jekt­le­der på sit eget kra­eft­be­hand­lings­for­løb’. Hav­de jeg ik­ke selv sagt noget, er jeg ban­ge for, at de ba­re hav­de skå­ret mig op og ik­ke kun­ne sam­le mig igen

»Jeg er vant til at ta­ge an­svar, og jeg er ty­pen, der ik­ke er ban­ge for at ban­ke i bor­det,« si­ger han, og det har vist sig at va­e­re en god egen­skab gen­nem de 11 år, han har lidt af en sa­er­lig afart af leuka­e­mi og si­den 2014 og­så af kra­eft i bla­e­ren.

Den se­ne­ste kra­eft­form blev kon­sta­te­ret ved et til­fa­el­de, for­di Uf­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.