Dre kra­eft­sy­ge

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Grøn­bech Ber­ling­s­ke Grafik / Hans Fa­erch-Jen­sen

4.727 2.229 765 2.422 2.144 Eskild­sen på grund af ge­ner i for­bin­del­se med en fejl­slå­en blind­tarms­o­pe­ra­tion in­si­ste­re­de på at bli­ve CT-skan­net. Det vi­ste sig, at ven­stre ny­re var en halv gang for stor.

»Jeg føl­te mig vir­ke­lig som Pal­le Ale­ne i Ver­den,« si­ger Uf­fe Eskild­sen, som modt­og be­ske­den over te­le­fon, mens han sta­dig sad på ho­spi­tals­gan­gen og ven­te­de på svar.

De til­fa­el­di­ge om­sta­en­dig­he­der om­kring di­ag­no­sti­ce­ring har få­et Uf­fe Eskild­sen til at sam­le de be­ske­der, han mod­ta­ger fra ho­spi­talsva­e­se­net, og dob­belt­tjek­ke be­tyd­nin­gen på net­tet. Der­for var han og­så kri­tisk, da ope­ra­tions­la­e­gen fo­re­slog at fjer­ne hans bla­e­re for at få bugt med kra­ef­ten. Blind­tarms­o­pe­ra­tio­nen seks år tid­li­ge­re hav­de gjort, at Uf­fe Eskild­sens ma­vemusku­la­tur ik­ke vil­le kun­ne hol­de til end­nu en ope­ra­tion. Det hav­de la­e­gen ba­re ik­ke la­est i jour­na­len.

»Hav­de jeg ik­ke selv sagt noget, er jeg ban­ge for at de ba­re hav­de skå­ret mig op og ik­ke kun­ne sam­le mig igen,« si­ger Uf­fe Eskild­sen og til­fø­jer:

»Der er in­gen tvivl om, at la­e­ger­ne er fag­ligt rig­tig dyg­ti­ge og kom­pe­ten­te, men som det er med et­hvert an­det pro­jekt el­ler i en­hver virk­som­hed, nyt­ter det ik­ke ret me­get, hvis der ik­ke er no­gen til at le­de. Og så er det alt­så ens liv, det ga­el­der.« Jeg føl­te mig vir­ke­lig som Pal­le Ale­ne i Ver­den

Uf­fe Eskild­sen har si­den gen­nem­gå­et ad­skil­li­ge ope­ra­tio­ner og 37 strå­le­be­hand­lin­ger. For 14 da­ge si­den fik han en mel­ding om, at den se­ne­ste cel­le­prø­ve ’til­sy­ne­la­den­de ik­ke vi­ste no­gen spor på kra­eft­cel­ler’. Det er imid­ler­tid ik­ke en be­sked, der gi­ver den 74-åri­ge elek­tro­nikin­ge­ni­ør ro i sin­det.

»Jeg fø­ler mig ef­ter­hån­den ik­ke over­be­vist om noget som helst,« si­ger han.

De tre for­ud­gå­en­de kra­eft­pla­ner og den mas­si­ve fo­kus ge­ne­relt på om­rå­det har bi­dra­get til, at dan­ske kra­eft­pa­tien­ter kla­rer sig langt bed­re i dag. I dag er me­re end 60 pct. af de dan­ske kra­eft­pa­tien­ter i li­ve fem år ef­ter, at de har få­et en kra­eft­di­ag­no­se. I år 2000 var det kun ca. 45 pct. Sta­dig ef­ter vo­res na­bo­lan­de Men der er sta­dig et ef­ter­sla­eb in­den­for nog­le af kra­eft­syg­dom­me­ne i for­hold til bl.a. vo­res na­bo­lan­de. Der­for har Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se pres­set hårdt på for at få end­nu en kra­eft­hand­lings­plan, 2.402 2.898 4.577 2.305 og i or­ga­ni­sa­tio­nen er der stor til­freds­hed med den op­rust­ning, der nu la­eg­ges op til.

Di­rek­tør Leif Vester­gaard Pe­der­sen gla­e­der sig ik­ke mindst over, at der er lagt op til at ge­ne­relt at øge ka­pa­ci­te­ten, hvil­ket der er et klart be­hov, når man for­ven­ter, at der frem­over vil kom­me op imod 10.000 fle­re kra­eft­pa­tien­ter om året. Ord­nin­gen med en be­hand­lings­ansvar­lig la­e­ge vil og­så bli­ve en klar ge­vinst.

»Det ser ud til at bli­ve en yderst am­bi­tiøs plan. Den vil va­e­re med til at fø­re dansk kra­eft­be­hand­ling op på ni­veau med de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de, som er noget af det bed­ste i ver­den,« si­ger han.

Bent Hansen (S), for­mand for Dan­ske Re­gio­ner, by­der sa­er­ligt til­ta­get om ind­køb af skan­ne­re vel­kom­men:

»Vi na­er­mer os den tid, hvor en stor del af skan­n­er­ka­pa­ci­te­ten tra­en­ger til at bli­ve skif­tet ud. Det er gla­e­de­ligt, at det be­hov er ble­vet an­er­kendt,« si­ger han og til­fø­jer, at der i Dan­ske Re­gio­ner vil va­e­re sa­er­ligt fo­kus på at styr­ke til­bud­det af be­hand­ling i Re­gion Sja­el­land og Re­gion Nord­jyl­land.

Der har tid­li­ge­re va­e­ret rejst kri­tik af, at be­hand­lin­gen her var un­der ni­veau, og Bent Hansen vil der­for la­eg­ge op til et fort­sat ta­et sam­ar­bej­de på tva­ers af re­gio­ner­ne.

An­tal­let af dan­ske­re, som ram­mes af kra­eft, sti­ger mar­kant. I 2014 fik 39.353 stil­let en kra­eft­di­ag­no­se, frem­går det af tal fra Sund­heds­da­ta­sty­rel­sen...* Ud af kvin­der med bryst­kra­eft ven­tes 87 pct. at va­e­re hel­bredt om fem år. Ud af kvin­der med lun­ge­kra­eft ven­tes 19 pct. at va­e­re hel­bredt om fem år. Om­fat­ter og­så kra­eft i bron­ki­er og luft­rør. Ud af kvin­der med liv­mo­der­hals­kra­eft ven­tes 70 pct. at va­e­re hel­bredt om fem år. Ud af kvin­der med kra­eft i tyk- og en­de­tar­men ven­tes 62 pct. af tyktarmstil­fa­el­de­ne at va­e­re hel­bredt om fem år. For dem med kra­eft i en­de­tar­men er tal­let 67 pct. Ud af kvin­der med mo­der­ma­er­ke­kra­eft og an­den hud­kra­eft ven­tes 94 pct. at va­e­re hel­bredt om fem år. (Eks. ba­sal­cel­le-hud­kra­eft) *...Sam­me år le­ve­de 290.000 dan­ske­re med en kra­eft­di­ag­no­se. I lø­bet af de na­e­ste ti år ven­tes an­tal­let af kra­eftram­te dan­ske­re at sti­ge med 30 pro­cent. Ud af ma­end med bryst­kra­eft ven­tes 13 pct. at va­e­re hel­bredt om fem år. Om­fat­ter og­så kra­eft i bron­ki­er og luft­rør. Ud af ma­end med kra­eft i tyk- og en­de­tar­men ven­tes 61 pct. af tyktarmstil­fa­el­de­ne at va­e­re hel­bredt om fem år. For dem med kra­eft i en­de­tar­men er tal­let 65 pct. Ud af ma­end med pro­sta­ta­kra­eft ven­tes 65 pct. at va­e­re hel­bredt om fem år. ma­end med mo­der­ma­er­ke­kra­eft og an­den hud­kra­eft ven­tes 90 pct. at va­e­re hel­bredt om fem år. (Eks. ba­sal­cel­le-hud­kra­eft) Ud af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.