Kamp­fly kan sik­re Dan­mark for­mue

BT - - NYHEDER -

FLYORDRE Der ven­ter en gul­dregn af or­drer til den dan­ske for­svar­sin­du­stri, ef­ter at et fler­tal i Fol­ke­tin­get før som­me­ren pe­ge­de på det ame­ri­kan­ske F-35 som Dan­marks frem­ti­di­ge kamp­fly. Det var mel­din­gen, da en de­le­ga­tion fra flypro­du­cen­ten Lo­ck­he­ed Mar­tins i den­ne uge lag­de vej­en for­bi Dan­mark for at be­seg­le part­ner­ska­bet om­kring de 27 nye kamp­fly, som skal er­stat­te de slid­te F-16-ja­ge­re. Lo­ck­he­ed Mar­tin har he­le vej­en igen­nem lo­vet dan­ske virk­som­he­der en bid af ka­gen, hvis Dan­mark valg­te F-35, og det løf­te vil gi­gantvirk­som­he­den hol­de, si­ger top­chef Or­lan­do Car­val­ho i et in­ter­view med Ritzau.

»Vi fø­ler os me­get sik­re på, at dan­ske virk­som­he­der over de na­e­ste 25-30 år vil få om­sa­et­ning for om­kring 5,5 mil­li­ar­der dol­lar (godt 36 mil­li­ar­der kro­ner) ud af vo­res part­ner­skab,« si­ger han.

Der­med bli­ver de cir­ka 20 mil­li­ar­der kro­ner, som Dan­mark skal be­ta­le for de 27 fly, iføl­ge Or­lan­do Car­val­ho del­vist vun­det ind igen.

»Set fra et for­svar­sin­du­stri­elt syns­punkt over­sti­ger 5,5 mil­li­ar­der dol­lar jo langt va­er­di­en af de 27 fly,« si­ger han.

Trods de gyld­ne ud­sig­ter har Lo­ck­he­ed Mar­tin til da­to ’kun’ ind­gå­et af­ta­ler med dan­ske virk­som­he­der til en va­er­di af godt 2,5 mil­li­ar­der kro­ner.

En af stopklod­ser­ne for yder­li­ge­re af­ta­ler har va­e­ret, at fir­ma­er­ne i den dan­ske for­svar­sin­du­stri med und­ta­gel­se af aar­hu­si­an­ske Ter­ma er for­holds­vis små.

»Det er en ud­for­dring. Det må jeg si­ge helt ae­r­ligt, for det har va­e­ret sva­ert at mat­che vo­res be­hov med de små dan­ske virk­som­he­ders ka­pa­ci­tet.

Men vi er indstil­let på, at det skal lyk­kes,« si­ger Or­lan­do Car­val­ho.

Sam­me indstil­ling har den dan­ske re­ge­ring, der om tre uger sen­der en de­le­ga­tion med for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen (V) og er­hvervs­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) i spid­sen til USA. Mi­ni­ster-hja­elp Her skal mi­ni­stre­ne be­se Lo­ck­he­eds fa­brik i Te­xas og ef­ter­føl­gen­de del­ta­ge i en in­du­stri­kon­fe­ren­ce i Was­hin­g­ton DC, hvor de iføl­ge Tro­els Lund Poul­sen vil ka­em­pe for de dan­ske virk­som­he­der.

»Det er der­for, vi ta­ger til USA. Det er for at få af­da­ek­ket for­ret­nings­po­ten­ti­a­let, og vi kom­mer til at ar­bej­de dag og nat for at få flest mu­li­ge pen­ge ind i dan­ske virk­som­he­der,« si­ger han.

Ved in­du­stri­da­ge­ne i Was­hin­g­ton del­ta­ger de dan­ske virk­som­he­der og­så selv, og de­res til­ste­de­va­e­rel­se kan iføl­ge mi­ni­ste­ren bli­ve af­gø­ren­de:

»Det hand­ler jo og­så om noget så ba­nalt som at få virk­som­he­der­ne til at mø­de de rig­ti­ge men­ne­sker hos Lo­ck­he­ed Mar­tin, der jo er en ka­em­pe or­ga­ni­sa­tion.«

F-35-kamp­fly­et har va­e­ret un­der ud­vik­ling i år­ti­er, og de før­ste par hund­re­de fly har al­le­re­de for­ladt han­ga­rer­ne og er i fa­erd med at bli­ve ind­fa­set i luft­våb­ne­ne i blandt an­det USA, Nor­ge og Hol­land.

Der­for kan kri­ti­ke­re me­ne, at det er lidt sent, at dan­ske virk­som­he­der gør ha­ne­ben for at bli­ve en del af pro­duk­tions­linj­en, men det af­vi­ser Frank Bill, der er for­svarsog sik­ker­heds­po­li­tisk chef i Dansk In­du­stri.

»Det er jo langt­fra før­ste gang, at vi ta­ler med Lo­ck­he­ed, men den­ne gang ta­ler vi med stør­re va­egt, for nu er vi fra et land, der skal ha­ve fly­e­ne,« si­ger han.

Der­til kom­mer, at Lo­ck­he­ed Mar­tin er i fa­erd med at øge pro­duk­tio­nen.

»De skal jo op og la­ve 3000 fly, så der bli­ver brug for nog­le nye le­ve­ran­dø­rer af de sam­me kom­po­nen­ter, så man kan sik­re, at pro­duk­tio­nen kan fort­sa­et­te, hvis en un­der­le­ve­ran­dør plud­se­lig ik­ke la­en­ge­re er der,« si­ger Frank Bill.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.