Fransk turis­me ta­ber mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

Is­la­mi­sters mas­sa­krer, strej­ker og over­svøm­mel­ser har holdt uden­land­ske turi­ster va­ek fra den fran­ske ho­ved­stad i årets før­ste halv­del.

Det har ko­stet turi­stin­du­stri­en i Pa­ris over 750 mil­li­o­ner eu­ro (op mod 5,6 mil­li­ar­der kro­ner) i tab­te ind­ta­eg­ter, si­ger re­pra­e­sen­tan­ter for turi­st­rå­det i By­er­nes By.

»Det er på ti­de at se i øj­ne­ne, at turis­me­sek­to­ren er midt i en in­du­stri­el ka­ta­stro­fe. Det er ik­ke la­en­ge­re et spørgs­mål om at op­trap­pe in­for­ma­tions­kampag­ner. Nu ga­el­der det om at ud­ar­bej­de en nød­plan,« si­ger Fre­de­ric Val­le­toux, som le­der turi­st­rå­det i Pa­ris­re­gio­nen.

Val­le­toux op­for­drer den fran­ske uden­rigs­mi­ni­ster Je­an-Marc Ayrault til hur­tigt at mø­des med lo­ka­le gre­ne af turist­bran­chen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.