Nej, vo­res sa­ti­re skal ud­stil­le OL-se­xis­me

BT - - DEBAT -

at ud­stil­le se­xis­me. Idéen var at la­ve en su­per­ka­ri­ke­ret ka­rak­ter, der ty­de­lig­vis er klam og ula­ek­ker. Jeg er over­ra­sket over, at der ik­ke er fle­re, der kan se, at vi ik­ke sy­nes, at ham her med svøm­me­bril­ler og spe­edos er en fed fyr. For mig er han en søl­le mand. Men det kom­mer an på øj­ne­ne, der ser. Der er nog­le fra­ser, der er over gra­en­sen. Men for mig ret­fa­er­dig­gør idéen vi­deo­en. Dog har nog­le

re­a­ge­ret på en må­de, der Man snak­ker jo om,

vi­ser, at de ik­ke har for­stå­et hvor­vidt kvin­der selv vi­deo­en så­dan. Det er vi ke­de slet ik­ke op til noget selv. Hun af, for vi så ger­ne, at al­le så

er skyld i se­x­chi­ka­ne og fik ta­get nø­gen­bil­le­der til en po­in­ten i at la­ve ka­ri­ka­tu­ren. repor­ta­ge i BT, hvor at­let­krop­pen li­ge­frem se­xover­fald. Men hyl­des. Det er nog­le at på

der er jeg fuld­sta­en­dig ue­nig me­get ae­ste­tisk flot­te bil­le­der. trods af at Per­nil­le Blu­me har Der er ik­ke noget, der af­slø­rer noget som helst. Men vun­det guld, så kam­me­de me­di­eom­ta­len over. Det Per­nil­le var fak­tisk me­get i tvivl om, hvor­vidt hun er der en ten­dens til, når det dre­jer sig om smuk­ke skul­le gø­re det. Det sam­me med bil­le­der­ne, hun fik kvin­der – og det er jo net­op det, der er fjol­let og af­sa­et­tet ta­get til bla­det M. Men der er ik­ke noget gen­nem­sig­tigt, for at la­ve vi­deo­en. Men hvis man ik­ke kø­ber den så man ser ik­ke noget, og det er et pa­ent lin­ge­risa­et. pra­e­mis, så har vi må­ske fejl­et. Man kun­ne gå på stran­den og se hen­de i noget lig­nen­de. Men man snak­ker jo om, at kvin­der selv er skyld i se­x­chi­ka­ne og li­ge­frem se­xover­fald. Men der er jeg fuld­sta­en­dig ue­nig. Jeg er na­er­mest uden ord.

se, at bud­ska­bet med vi­deo­en er at lat­ter­lig­gø­re se­xis­me. DR P3 un­der­gra­ver sig selv. At hun skul­le ha­ve få­et upro­por­tio­nelt stor me­di­e­da­ek­ning, for­di hun er smuk, er noget slud­der. Ja, Per­nil­le Blu­me er smuk. Men så­dan er hun ba­re skabt.

JEG KAN IK­KE

JONAS DELFS

VIDEOENS FORMÅL ER

be­vid­ste om, at se­xis­me er et de­ba­tem­ne, der har fyldt me­get un­der OL. Selv­om nog­le vil tro, at vi er fuld­sta­en­digt to­ne­dø­ve og ba­re kø­rer med på det, så var for­må­let net­op det mod­sat­te. En del har for­stå­et det, som om det var en hyl­dest til Per­nil­le Blu­me. Men når vi skri­ver, at det er sa­ti­re, så er det net­op ik­ke en hyl­dest, man skal ta­ge bog­sta­ve­ligt. Det er en dybt se­xi­stisk hyl­dest, med en fik­tiv ka­rak­ter som af­sen­der. Men det er ble­vet uklart, så det skal vi gø­re skar­pe­re en an­den gang.

VI ER FULD­STA­EN­DIGT VO­RES POINTE VAR,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.