’Lår­te Mår­tens’ ge­ne­ra­tions­ga­ve

BT - - DEBAT -

Det er nok den mindst over­ra­sken­de nyhed fra noget som­mer­grup­pe­mø­de, at De Ra­di­ka­le ger­ne vil for­hand­le med re­ge­rin­gen i ef­ter­å­ret. Man­ge ta­ler der­for om, hvor­vidt Mor­ten Øster­gaard kan la­ve en ’Ves­ta­ger’, hvor han brin­ger sig i en si­tu­a­tion, hvor han kan bin­de en even­tu­el kom­men­de rød re­ge­ring til en blå øko­no­misk po­li­tik. Li­ge­som han nu ger­ne vil pres­se nog­le vel­fa­erds­in­ve­ste­rin­ger – i børn og un­ge – ud af den nu­va­e­ren­de re­ge­ring.

HVAD ER PROBLEMET? Men de ved og­så, at man kan tvin­ge en vild ti­ger ind i et bur, hvis man har det ene­ste styk­ke kød på sa­van­nen

DET ER IK­KE så la­en­ge si­den, Mor­ten Øster­gaards krav til en rød re­ge­ring var, at tre mio. dan­ske­re skul­le va­e­re i be­ska­ef­ti­gel­se, og at ar­bejds­ud­bud­det skul­le øges mar­kant. Men når stats­mi­ni­ste­ren hed­der Lars Løk­ke Ras­mus­sen, be­to­ner Mor­ten Øster­gaard an­dre ting. Nu me­ner Øster­gaard, at der fo­ku­se­res for en­ty­digt på at øge be­ska­ef­ti­gel­sen – som gan­ske vist og­så er noget an­det end ar­bejds­ud­bud­det. Ar­bejds­ud­bud­det er et tal for, hvor stor ar­bejds­styr­ken er. Be­ska­ef­ti­gel­sen si­ger noget om, hvor man­ge der rent fak­tisk er i ar­bej­de. GEORG METZ

Når de blå har mag­ten, så tra­ek­ker RV i rød ret­ning og om­vendt. De kan godt li­de po­li­tik, som bin­der et fler­tal i fol­ke­tin­get i man­ge år frem på en kurs, som De Ra­di­ka­le fin­der an­svar­lig. Den­ne gang la­ver de en lidt kring­let for­kla­ring om, at de ik­ke vil va­e­re med til skat­te­let­tel­ser, før der er gi­vet en ’ge­ne­ra­tions­ga­ve’. I gam­le da­ge tal­te RV om, at man ik­ke måt­te smi­de en reg­ning i bør­ne­va­e­rel­set – nu skal man åben­bart gi­ve ga­ver. GAVEN BESTÅR I, at De Ra­di­ka­le vil ha­ve til­ført en mia. kr. ek­stra til børn, un­ge og forsk­ning om året. En klas­sisk ra­di­kal pri­o­ri­te­ring. Og gan­ske klog, for med den har de fun­det et punkt, hvor de med tro­va­er­dig­hed kan skil­le sig ud fra de an­dre par­ti­er i ef­ter­å­ret – og skul­le for­hand­lin­ger­ne bry­de sam­men, så er det et fint te­ma for De Ra­di­ka­le i en valg­kamp. Men Øster­gaard skal na­ep­pe for­ven­te ube­tin­get op­bak­ning fra ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og stu­de­ren­de. Det lig­ger nem­lig i kor­te­ne, at in­sti­tu­tio­ner­ne skal ef­fek­ti­vi­se­res, og de stu­de­ren­des SU kan me­get vel bli­ve aen­dret mar­kant. Og det er fak­tisk ik­ke så Søs Ma­rie Serup, la­en­ge, si­den Øster­gaard selv blev mødt med ’Lår­te Mår­ten’-ban­ne­re på Aar­hus Uni­ver­si­tet, da han som ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster gen­nem­før­te nedska­e­rin­ger i SUen og gen­nem­før­te en tem­me­lig upo­pu­la­er ’frem­drifts­re­form’, der skul­le få de stu­de­ren­de hur­ti­ge­re igen­nem ud­dan­nel­ser­ne. Øster­gaard kan dog gla­e­de sig over, at en an­den tid­li­ge­re mi­ni­ster på om­rå­det, Es­ben Lun­de Lar­sen, i mel­lem­ti­den fik kaldt uni­ver­si­te­ter­ne for ’kor­n­fe­de’. DE RADIKALES MANDATER er ik­ke så me­get va­erd, som de har va­e­ret. Men de kan i te­o­ri­en er­stat­te De Kon­ser­va­ti­ve. For re­ge­rin­gen er fi­du­sen ved at få De Ra­di­ka­le med dog fort­sat, at det split­ter S og R, bin­der S ef­ter et valg og sik­kert ska­ber bal­la­de i rød blok.

Men hvor­for vil Øster­gaard så ger­ne va­e­re med til at la­ve re­for­mer? Må­ske skal man va­e­re ra­di­kal for at for­stå det, men i en tid, hvor det er lyk­ke­des DF at bil­de folk ind, at der er mest ind­fly­del­se uden for re­ge­ring VED de Ra­di­ka­le, at det er løgn. De ved og­så, at man kan tvin­ge en vild ti­ger ind i et bur, hvis man har det ene­ste styk­ke kød på sa­van­nen.

Jour­na­list, de­bat­tør og for­fat­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.