Den­nis Knud­sen: Ma­rie

BT - - NYHEDER -

MAKEUP De lig­ner en mil­li­on, ef­ter de har va­e­ret i Den­nis Knud­sens ha­en­der, og tra­e­der ud på den rø­de lø­ber. Men fak­tisk kan prin­ses­se Ma­rie og gre­vin­de Ale­xan­dra selv la­eg­ge en per­fekt makeup. Si­den prin­ses­se Ma­rie blev for­lo­vet med prins Jo­a­chim, har det va­e­ret Den­nis Knud­sen, som har stylet hen­de. Om Ma­rie fik et tip om ken­dis­fri­sø­rens ev­ner med saks og øjen­skyg­ge fra sin mands eks­hu­stru, gre­vin­de Ale­xan­dra, er uvist. Men bå­de Jo­a­chims nu­va­e­ren­de og tid­li­ge­re hu­stru bli­ver beg­ge stylet af Den­nis Knud­sen.

Men når Den­nis Knud­sen in­di­mel­lem ik­ke har haft mu­lig­hed for at ser­vi­ce­re en­ten prin­ses­sen el­ler gre­vin­den, kla­rer de selv at la­eg­ge øjen­skyg­gen og la­e­be­stif­ten til sty­li­stens ful­de til­freds­hed.

»De er beg­ge nog­le dyg­ti­ge pi­ger, det skal de ha­ve ros for. Så de dri­ver ik­ke rov­drift på mig. Men det er al­tid mig, der ord­ner prin­ses­se Ma­rie. Og hvis jeg ik­ke kan, så lø­ser hun det selv,« af­slø­rer Den­nis Knud­sen. Om kort tid luk­ker hans sa­lon i in­dre by. I ste­det vil den kon­ge­li­ge fri­sør hel­li­ge sig fil­m­ar­bej­det, bå­de op­ta­gel­ser­ne af sin egen film og som smi­kør på an­dre film.

»Jeg hol­der fast på mi­ne fa­ste kun­der som prin­ses­sen og gre­vin­den i det om­fang, jeg kan. Jeg har pla­ner om at åb­ne et lil­le pri­vat sted, jeg kan bru­ge bå­de som showroom til mi­ne pro­duk­ter og til mi­ne kun­der, så det i prin­cip­pet bli­ver en lil­le pri­vat mi­ni-sa­lon,« si­ger Den­nis Knud­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.