Nord­ma­end vil sa­el­ge frisk luft til Ki­na

BT - - NYHEDER -

IK­KE VARM LUFT Fra det nor­ske turist­mål Pra­e­di­ke­sto­len er der bjer­ge og fjord, så langt øjet ra­ek­ker. Og ta­ger man en dyb indån­ding, er der ge­vinst i form af en mund­fuld ren luft. Fak­tisk så ren, at den kan put­tes på fla­ske og sa­el­ges tu­sin­der af ki­lo­me­ter va­ek. Det me­ner tre nor­ske iva­er­ksa­et­te­re, der har sat sig for at eks­por­te­re luft fra Ly­sefjor­den til for­bru­ge­re i Ki­na, hvor luft­foru­re­ning er et al­vor­ligt pro­blem. De­res fir­ma hed­der Pul­pit Air og har kun ét pro­dukt be­stå­en­de af en fla­ske med 7,7 li­ter kom­pri­me­ret norsk bjerg­luft. Luf­ten bli­ver først ind­sam­let i sto­re be­hol­de­re og ef­ter­føl­gen­de put­tet på de min­dre fla­sker. Pri­sen er om­kring 130 kr. per fla­ske.

»Nu kan du ny­de ren­he­den af dra­ma­ti­ske vand­fald, spek­taku­la­e­re sneda­ek­ke­de bjerg­tin­der, krystal­kla­re fjor­de, ma­jesta­e­ti­ske gletsje­re og frem­ra­gen­de frisk ik­ke-foru­re­net luft når som helst og hvor som helst,« kan man la­e­se på fir­ma­ets hjem­mesi­de. Åb­ner bal­let med turi­ster­ne Tan­ken er i før­ste om­gang at sa­el­ge til turi­ster på be­søg i Nor­ge, der­ef­ter er må­let at tje­ne pen­ge på salg af norsk luft i Ki­na.

»Det be­gynd­te med, at vi snak­ke­de om luft­foru­re­ning og om, hvor man­ge men­ne­sker der dør i ver­den på grund af dår­lig luft. Man­ge ta­en­ker nok først, at det er en jo­ke, men det er det ik­ke. Nor­ge har rent vand, flot na­tur, laks og den re­ne­ste luft,« har en af stif­ter­ne af Pul­pit Air ud­talt til Sta­van­ger Af­ten­blad.

Idéen om at gø­re en for­ret­ning ud af de ki­ne­si­ske smog­pro­ble­mer er ik­ke ny. Den ca­na­di­ske virk­som­hed Vi­ta­li­ty Air har si­den sid­ste år solgt luft fra bjerg­ka­e­den Ro­cky Mo­un­tains til Ki­na. De før­ste par hund­re­de fla­sker blev re­vet va­ek, og på et halvt års tid solg­te sel­ska­bet over 12.000 styk. In­teres­sen var så stor, at fir­ma­ets hjem­mesi­de man­ge gan­ge gik ned. Sal­get har va­e­ret sa­er­ligt godt i de pe­ri­o­der, hvor luft­foru­re­nin­gen har va­e­ret va­erst.

Det er den suc­ces­hi­sto­rie, de nor­ske iva­er­ksa­et­te­re nu for­sø­ger at ef­ter­lig­ne. Men det er de ik­ke ale­ne om.

Og­så et bri­tisk og et au­stralsk fo­re­ta­gen­de har sam­me am­bi­tion. Det au­stral­ske fir­ma har va­e­ret på mar­ke­det i nog­le må­ne­der og sa­el­ger luft fra så for­skel­li­ge desti­na­tio­ner som Blue Mo­un­tains, Bon­di Beach, New Ze­aland og Tas­ma­ni­en. An­gi­ve­ligt har de for­skel­li­ge aro­ma­er. Ek­sem­pel­vis kan der spo­res et strejf af euka­lyp­tus i va­ri­an­ten fra Blue Mo­un­tains. Tror du på det, så vir­ker det At smog­gen i Ki­na er hel­breds­ska­de­lig er ik­ke til dis­kus­sion. Deri­mod er det tvivl­s­omt, om et par fla­sker med ren luft kan gø­re no­gen for­skel. En en­kelt fla­ske sva­rer til mel­lem 130 og 200 indån­din­ger, mens et men­ne­ske tra­ek­ker vej­ret om­kring 20.000 gan­ge dag­ligt. Men må­ske hand­ler det me­re om en psy­ko­lo­gisk ef­fekt.

»Jeg vil si­ge, at det hja­el­per. Hvis dit hjer­te forta­el­ler dig, at det vir­ker, så vir­ker det. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der sy­nes jeg, det var en sjov ting at kø­be. Om så­dan en fla­ske vir­ke­lig kan for­bed­re luf­ten i hjem­met, det tror jeg må­ske ik­ke,« si­ger 30-åri­ge Ma, der for ny­lig køb­te en fla­ske ca­na­disk luft fra Vi­ta­li­ty Air.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.